Obrazci za vloge

Plačilo upravne takse

Plačilo upravne takse je možno tudi na račun:
Občinske upravne takse
Št. SI 56 0139 4594 0309 180
Referenca: SI 11 76937-7111002

 

Vloga Taksa
Vloga za najem zemljišč v lasti Občine Šmartno pri Litiji  
Obvestilo o javni prireditvi/javnemu shodu  
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom  
Obrazec-pobuda za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča 2019  
Pritožba-zoper-odločbo-o-odmeri-NUSZ-2019  
Vloga za izdajo dokazila občine o nastanku spremembe namembnosti zemljišča za potrebe FURS  

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

 

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste

 
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici  

Vloga za izdajo soglasja k cestnemu priključku na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja k cestnemu priključku na občinsko cesto

 

Vloga za izdajo soglasja k namestitvi transparenta/reklamnega panoja

Vloga za izdajo soglasja k namestitvi transparenta/reklamnega panoja

 

Vloga za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata

Vloga za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata

 

Vloga za izdajo soglasja k podaljšanemu trajanju javne prireditve/javnega shoda

Vloga za izdajo soglasja k podaljšanemu trajanju javne prireditve/javnega shoda

 

Vloga za izdajo soglasja k uporabi lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno pri Litiji

Vloga za izdajo soglasja k uporabi lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno pri Litiji

 

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na javni sistem oskrbe s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji

 

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne IZ POTUJOČE PRODAJALNE (prirejeno vozilo)

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne IZ POTUJOČE PRODAJALNE (prirejeno vozilo)

 

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne NA PREMIČNIH STOJNICAH

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne NA PREMIČNIH STOJNICAH

 

Vloga za lokacijsko informacijo

Vloga za lokacijsko informacijo

 

Vloga za najem javne površine

Vloga za najem javne površine

 

Vloga za napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Vloga za napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

 

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2019

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2019

 
Vloga za plačilo komunalnega prispevka  
Vloga za obročno odplačilo komunalnega prispevka  

Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča

Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča

 

Vloga za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata

Vloga za potrditev obratovalnega časa gostinskega obrata

 
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)  

Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo (obrazci vlog in navodila)

Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo (obrazci vlog in navodila)

 

Vloga za priglasitev začasnega zaprtja gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za priglasitev začasnega zaprtja gostinskega obrata (kmetije)

 

Vloga za soglasje k posegu v varovalnem pasu občinske ceste

Vloga za soglasje k posegu v varovalnem pasu občinske ceste

 

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti/upravljanju Občine Šmartno pri Litiji

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti/upravljanju Občine Šmartno pri Litiji

 

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca