Javne dražbe

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 in sklepa 14. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 15.3.2017, objavlja drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

druga javna drazba_objava

DRUGA JAVNA DRAŽBA_ID znak 1847_1378_1_objava

Javna dražba za prodajo nepremične v Šmartnem pri Litiji

Javna dražba za prodajo nepremičnine v Šmartnem pri Litiji

Potekle javne dražbe

Arhiv javnih dražb