Javni razpisi, natečaji, naročila, dražbe, pozivi in namere

Filtriraj po vrsti razpisa:

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine na naslovu Staretov trg 12, Šmartno

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi naslednje nepremičnine:

Poslovni prostori na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, št. stavbe 219, del stavbe št. 4 (ID znak 1847-219-4) v izmeri 17,94 m2 in št. 5 (ID znak 1847-219-5) v izmeri 23,36 m2, del stavbe št. 10 (ID znak 1847-219-10) v izmeri 23,28 m2, del stavbe št. 12 (ID znak 1847-219-12) v izmeri 76,94 m2.

Pogoji:

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo za obdobje 5 let.

Uporabnik krije obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in stroške zavarovanja.

Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 9. 12. 2020.

Izjava o interesu naj se poda pisno na Občini Šmartno pri Litiji oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po predmetni nepremični, bo župan, na podlagi sklepa, odločil, komu bo prostor oddan v uporabo.

Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe_brezplačna uporaba_Staretov trg 12

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

Objavljeno:

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja

Javno naznanilo

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

I.

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (v nadaljevanju: sdOPPN).

II.

Javna razgrnitev osnutka sdOPPN bo potekala od 23. 11. 2020 do 24. 12. 2020.

Dopolnjen osnutek sdOPPN bo zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije z dne 18. 10. 2020 javno razgrnjen na spletni strani občine Šmartno pri Litiji na naslovu: https://smartno-litija.si/pomembnejse-objave/prostorski-akti/ (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del). Prav tako si bo možno sdOPPN ogledati v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji ob predhodni najavi na telefonsko številko 01/8962-770 ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si.

V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v sredo 9. 12. 2020 s pričetkom ob 9. 00 in bo potekala v elektronskem okolju Zoom. Obvezne so prijave in sicer najkasneje dva dni pred javno obravnavo. Prijavo se pošlje na elektronski naslov info@smartno-litija.si z navedbo imena, priimka in elektronskega naslova.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek sdOPPN.

Pripombe in predloge k sdOPPN se pošlje na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev« ali se podajo preko elektronske pošte na naslov info@smartno-litija.si oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi, ki bo potekala preko spletne povezave. Rok za pripombe k sdOPPN poteče zadnji dan javne razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebni podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh  Občine Šmartno pri Litiji in na video straneh ATV Signala Litija.

 

Številka: 352-1/2010-77

Šmartno pri Litiji, dne 12. 11. 2020

 

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji 1847-1378-3 na parc. št. 624/10

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premože­njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020, objavlja

JAVNO DRAŽBO

za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Popravek besedila Javne dražbe za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji 1847-1378-3 na parc. št. 624/10

 V besedilu Javne dražbe za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji 1847-1378-3 na parc. št. 624/10, ki je bilo objavljeno dne 12. 11. 2020 na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (https://smartno-litija.si/) se pod točko Drugi pogoji in pravila javne dražbe popravi 8. alineja:

Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

 • Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
 • Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Javna dražba_stanovanje št. 3, Zavrstnik 80_popravljeno

 

1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

 

Stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, ID znak dela stavbe 1847-1378-3 na parc. št. 624/10, k.o. Šmartno in terasa na parc. št. 624/15, k.o. Šmartno.

 

Stanovanje leži v stavbi ID znak: stavba 1847-1378, stavbišče pod stavbo parc. št. 624/10, k.o. Šmartno, na naslovu Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, obsega neto tlorisno površino 36,10 m2 z uporabno površino 33,20 m2: dnevni prostor s kuhinjsko nišo, kopalnico z WC-jem, vetrolov v izmeri in teraso na parc. št. 624/15, k.o  Šmartno, v izmeri 17,00 m2. Stanovanju pripada 231/1000 delež na skupnih delih stavbe na parc. št. 624/10, k.o. Šmartno, ter 1/1 delež na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini na parc. št. 624/15, k.o. Šmartno, ki predstavlja teraso. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Izdelana je energetska izkaznica z ID 2019-209-112-73951.

 

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.

 

Izklicna cena za stanovanjski objekt in zemljišča znaša 37.760,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec ter pripadajoči DDV, ki se obračuna pri prodaji zemljišč. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV od stanovanjskega objekta ne plača.

 

Najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR. Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 3.776,00 EUR.

 

V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanjski objekt ni zaseden in ni obremenjen s predkupno pravico.

 

 

2. Način, kraj in čas dražbe: javna draž­ba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 4. 12. 2020, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, in sicer ob 9.00 uri.

 

 

 

3. Pogoji prodaje:

 

 • V skladu z 6. in 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
 • Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
 • V primeru obstoja predkupne pravice na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, lahko predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh po prejemu obvestila o uspešno izvedeni javni dražbi;
 • V roku 15 dni od dneva javne dražbe oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Prodajalec lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni ali pa zadrži varščino. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano varščino;
 • Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa je bistvena sestavina pogodbe;
 • V skladu z 2. odstavkom 48. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) bo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine;
 • Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
 • Pogodbo o nakupu nepremičnine pripravi Občina, na lastne stroške.

 

 

4. Udeležba na javni dražbi:

 

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži:

 1. dokazilo o pravočasno plačanem zne­sku varščine za nepremičnino, ki jo draži, in šte­vilko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
 2. predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
 3. predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a (samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
 4. notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če se javne draž­be udeleži pooblaščenec.

 

Kandidati se bodo morali 10 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi v prejšnjem odstavku te točke.

 

Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno priložiti v izvirniku ali pa overjeni kopiji.

 

Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

 

Interesenti, ki ne bodo predložili zahtevanih do­kazil, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

 

 

5. Varščina

 

Udeleženci javne dražbe morajo naj­kasneje do vključno dne 27. 11. 2020, za nepremičnino, ki jo dražijo, plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti nepremičnine, navedene v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.

 

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe.

 

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

 

V kolikor oseba, ki je vplačala varščino, iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na javno dražbo oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljena kupiti predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.

 

6. Plačilni pogoji:

 

Kupec oziroma dražitelj mora plačati kupnino v denarju. Rok plačila je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Če kupec oziroma dražitelj v odprtem roku ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se postopek ponovi, Občina Šmartno pri Litiji pa zadrži varščino.

 

7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

 

 • Nakup nepremičnin se opravi po siste­mu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgo­varja za stvarne in pravne napake.
 • Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil nepremičnino v last in posest takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
 • Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
 • Dražbo vodi s strani župana pooblaščena oseba.
 • Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe na­vedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in dražitelja seznani, da bo pozvan k podpisu pogodbe.
 • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
 • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz­klicno ceno.
 • Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
 • Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
 • Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

 

 

8. Ostale informacije:

 

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Maša Gril), lahko tudi po elektronski pošti: masa.gril@smartno-litija.si.

 

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogo­voru.

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: https://smartno-litija.si/.

 

 

Občina Šmartno pri Litiji
Župan
Rajko Meserko

 

Poziv za zbiranje prijav na brezplačne tople obroke za učence in dijake v času pouka na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer

Objavljeno:

Na podlagi navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, ter v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za tiste učence in dijake, ki ga potrebujejo tudi v času izobraževanja na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja Poziv za zbiranje prijav na brezplačne tople obroke za učence in dijake v času pouka na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer.

Na poziv se lahko prijavijo vsi učenci osnovne šole in dijaki v občini Šmartno pri Litiji, ki v času izobraževanja na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer potrebujejo topel obrok in so do njega upravičeni po naslednjem kriteriju: pri učencu ali dijaku povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (do 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma do 2. razred državne štipendije); poleg tega brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniške družine.

Prijavo na topli obrok je potrebno oddati na šoli oz. srednji šoli, ki jo učenec oz. dijak obiskuje, in sicer vsaj tri delovne dni pred pričetkom koriščenja obrokov. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. V primeru, da se ne prevzame in ne odjavi naročenega toplega obroka, so starši oz. skrbniki dolžni plačati polno ceno obroka. Posodo za prevzem obrokov zagotovijo starši na podlagi jedilnika, objavljenega na spletni strani šole, ki bo pripravljala obroke.

Kontakt za prijavo na obrok v Osnovni šoli Šmartno:

os.smartno-odjava@guest.arnes.si ali preko telefonske številke 01 890 01 66

Srednje šole bodo upravičenost do toplega obroka preverile v CEUVIZ in nato podatke posredovale občini. Občina bo na podlagi zbranih podatkov po potrebi organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov.

Učencem in dijakom, ki se bodo prijavili na tople obroke, bodo ti predvidoma na voljo na Osnovni šoli Šmartno, ki bo pripravljala obroke. Samo izjemoma bo za tiste učence, ki obroka ne bodo mogli prevzeti na šoli, možna dostava na dom ali na ustrezno dogovorjeno mesto.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Druga javna dražba za prodajo stanovanja 1847-1378-2 v Šmartnem pri Litiji

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premože­njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020, objavlja

 

DRUGO JAVNO DRAŽBO

za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Popravek besedila Druge javne dražbe za prodajo stanovanja 1847-1378-2 v Šmartnem pri Litiji

 V besedilu Druge javne dražbe za prodajo stanovanja 1847-1378-2 v Šmartnem pri Litiji, ki je bilo objavljeno dne 9. 11. 2020 na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (https://smartno-litija.si/) se pod točko Drugi pogoji in pravila javne dražbe popravi 8. alineja:

Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

 • Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
 1. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina:

 

 

Stanovanje št. 2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, ID znak dela stavbe 1847-1378-2 na parc. št. 624/10, k.o. Šmartno in terasa na parc. št. 624/14, k.o. Šmartno.

 

Stanovanje leži v stavbi ID znak: stavba 1847-1378, stavbišče pod stavbo parc. št. 624/10, k.o. Šmartno, na naslovu Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 25,15 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,70 m2, vetrolov v izmeri 3,05 m2 in teraso na parc. št. 624/14, k.o  Šmartno, v izmeri 17,00 m2. Stanovanju pripada 2019/10000 delež na skupnih delih stavbe na parc. št. 624/10, k.o. Šmartno, ter 1/1 delež na posebnem skupnem delu stavbe v etažni lastnini na parc. št. 624/14, k.o. Šmartno, ki predstavlja teraso. Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Izdelana je energetska izkaznica z ID 2017-432-337-53016.

 

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.

 

Izklicna cena za stanovanjski objekt in zemljišča znaša 28.834,20 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec ter pripadajoči DDV, ki se obračuna pri prodaji zemljišč. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV od stanovanjskega objekta ne plača.

 

Najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR. Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 2.883,42 EUR.

 

V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanjski objekt ni zaseden in ni obremenjen s predkupno pravico.

 

 

 1. Način, kraj in čas dražbe: javna draž­ba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 4. 12. 2020, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, in sicer ob 8.30 uri.

 

 

 

 1. Pogoji prodaje:

 

 • V skladu z 6. in 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
 • Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
 • V primeru obstoja predkupne pravice na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, lahko predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh po prejemu obvestila o uspešno izvedeni javni dražbi;
 • V roku 15 dni od dneva javne dražbe oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Prodajalec lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni ali pa zadrži varščino. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano varščino;
 • Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa je bistvena sestavina pogodbe;
 • V skladu z 2. odstavkom 48. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) bo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine;
 • Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
 • Pogodbo o nakupu nepremičnine pripravi Občina, na lastne stroške.

 

 

 1. Udeležba na javni dražbi:

 

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži:

 1. dokazilo o pravočasno plačanem zne­sku varščine za nepremičnino, ki jo draži, in šte­vilko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
 2. predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
 3. predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a (samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
 4. notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če se javne draž­be udeleži pooblaščenec.

 

Kandidati se bodo morali 10 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi v prejšnjem odstavku te točke.

 

Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno priložiti v izvirniku ali pa overjeni kopiji.

 

Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

 

Interesenti, ki ne bodo predložili zahtevanih do­kazil, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

 

 

 1. Varščina

 

Udeleženci javne dražbe morajo naj­kasneje do vključno dne 27. 11. 2020, za nepremičnino, ki jo dražijo, plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti nepremičnine, navedene v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.

 

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe.

 

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

 

V kolikor oseba, ki je vplačala varščino, iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na javno dražbo oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljena kupiti predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.

 

 1. Plačilni pogoji:

 

Kupec oziroma dražitelj mora plačati kupnino v denarju. Rok plačila je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Če kupec oziroma dražitelj v odprtem roku ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se postopek ponovi, Občina Šmartno pri Litiji pa zadrži varščino.

 

 1. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

 

 • Nakup nepremičnin se opravi po siste­mu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgo­varja za stvarne in pravne napake.
 • Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil nepremičnino v last in posest takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
 • Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
 • Dražbo vodi s strani župana pooblaščena oseba.
 • Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe na­vedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in dražitelja seznani, da bo pozvan k podpisu pogodbe.
 • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
 • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz­klicno ceno.
 • Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
 • Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
 • Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

 

 

 1. Ostale informacije:

 

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Maša Gril), lahko tudi po elektronski pošti: masa.gril@smartno-litija.si.

 

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogo­voru.

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: https://smartno-litija.si/.

 

 

Občina Šmartno pri Litiji
Župan
Rajko Meserko

 

Namera o ustanovitvi služnosti

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavljata namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici.

Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Objavljeno:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov

 

Potekli razpisi