Javni razpisi, natečaji, naročila, dražbe, pozivi in namere

Filtriraj po vrsti razpisa:

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine na naslovu Staretov trg 12, Šmartno

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi naslednje nepremičnine:

Poslovni prostori na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, št. stavbe 219, del stavbe št. 4 (ID znak 1847-219-4) v izmeri 17,94 m2 in št. 5 (ID znak 1847-219-5) v izmeri 23,36 m2, del stavbe št. 10 (ID znak 1847-219-10) v izmeri 23,28 m2, del stavbe št. 12 (ID znak 1847-219-12) v izmeri 76,94 m2.

Pogoji:

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo za obdobje 5 let.

Uporabnik krije obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in stroške zavarovanja.

Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 9. 12. 2020.

Izjava o interesu naj se poda pisno na Občini Šmartno pri Litiji oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po predmetni nepremični, bo župan, na podlagi sklepa, odločil, komu bo prostor oddan v uporabo.

Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe_brezplačna uporaba_Staretov trg 12

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

Objavljeno:

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja

Javno naznanilo

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

I.

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del (v nadaljevanju: sdOPPN).

II.

Javna razgrnitev osnutka sdOPPN bo potekala od 23. 11. 2020 do 24. 12. 2020.

Dopolnjen osnutek sdOPPN bo zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije z dne 18. 10. 2020 javno razgrnjen na spletni strani občine Šmartno pri Litiji na naslovu: https://smartno-litija.si/pomembnejse-objave/prostorski-akti/ (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del). Prav tako si bo možno sdOPPN ogledati v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji ob predhodni najavi na telefonsko številko 01/8962-770 ali na elektronski naslov info@smartno-litija.si.

V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v sredo 9. 12. 2020 s pričetkom ob 9. 00 in bo potekala v elektronskem okolju Zoom. Obvezne so prijave in sicer najkasneje dva dni pred javno obravnavo. Prijavo se pošlje na elektronski naslov info@smartno-litija.si z navedbo imena, priimka in elektronskega naslova.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek sdOPPN.

Pripombe in predloge k sdOPPN se pošlje na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev« ali se podajo preko elektronske pošte na naslov info@smartno-litija.si oziroma se jih poda ustno na javni obravnavi, ki bo potekala preko spletne povezave. Rok za pripombe k sdOPPN poteče zadnji dan javne razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebni podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh  Občine Šmartno pri Litiji in na video straneh ATV Signala Litija.

 

Številka: 352-1/2010-77

Šmartno pri Litiji, dne 12. 11. 2020

 

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Poziv za zbiranje prijav na brezplačne tople obroke za učence in dijake v času pouka na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer

Objavljeno:

Na podlagi navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, ter v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za tiste učence in dijake, ki ga potrebujejo tudi v času izobraževanja na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja Poziv za zbiranje prijav na brezplačne tople obroke za učence in dijake v času pouka na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer.

Na poziv se lahko prijavijo vsi učenci osnovne šole in dijaki v občini Šmartno pri Litiji, ki v času izobraževanja na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer potrebujejo topel obrok in so do njega upravičeni po naslednjem kriteriju: pri učencu ali dijaku povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (do 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma do 2. razred državne štipendije); poleg tega brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniške družine.

Prijavo na topli obrok je potrebno oddati na šoli oz. srednji šoli, ki jo učenec oz. dijak obiskuje, in sicer vsaj tri delovne dni pred pričetkom koriščenja obrokov. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. V primeru, da se ne prevzame in ne odjavi naročenega toplega obroka, so starši oz. skrbniki dolžni plačati polno ceno obroka. Posodo za prevzem obrokov zagotovijo starši na podlagi jedilnika, objavljenega na spletni strani šole, ki bo pripravljala obroke.

Kontakt za prijavo na obrok v Osnovni šoli Šmartno:

os.smartno-odjava@guest.arnes.si ali preko telefonske številke 01 890 01 66

Srednje šole bodo upravičenost do toplega obroka preverile v CEUVIZ in nato podatke posredovale občini. Občina bo na podlagi zbranih podatkov po potrebi organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov.

Učencem in dijakom, ki se bodo prijavili na tople obroke, bodo ti predvidoma na voljo na Osnovni šoli Šmartno, ki bo pripravljala obroke. Samo izjemoma bo za tiste učence, ki obroka ne bodo mogli prevzeti na šoli, možna dostava na dom ali na ustrezno dogovorjeno mesto.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera o ustanovitvi služnosti

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavljata namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici.

Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Objavljeno:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov

 

Potekli razpisi