Objavljeno: 22. julija, 2020

VLOGA ZA OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJO VRTCA IN DRŽAVNO ŠTIPENDIJO – OBVESTILO

OBVESTILO CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA VZHOD

 VLOGA ZA OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJO VRTCA IN DRŽAVNO ŠTIPENDIJO

ČE IMATE TE PRAVICE ŽE PRIZNANE IN NISO NASTALE SPREMEMBE, NI POTREBNO VLAGATI NOVE VLOGE.

Vloge za podaljšanje pravice do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije (če ste že upravičeni do pravice in jo želite podaljšati) ni več potrebno vlagati, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

KDAJ JE POTREBNO VLOŽITI NOVO VLOGO?

Če PRVIČ zaprošate za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca in/ali državno štipendijo je potrebno vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Prav tako, je potrebno vložiti novo vlogo, če je bila pravica na podlagi dosedanje vloge zavrnjena. V primeru uveljavljanja pravice do državne štipendije je pri prehodu iz I. stopnje na II. stopnjo (študijski program) ali za prehod iz poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2) potrebno vlogo na novo oddati, saj gre v tem primeru za novo štipendijsko razmerje, s tem pa tudi za novo pravico, in ne za podaljšanje že obstoječe pravice do državne štipendije.

Pozivamo vas, da vlogo vložite v prvi polovici meseca zaradi lažje organizacije dela.

KAKO SPOROČATI SPREMEMBE?

Upravičenec do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe (sprememba dohodka, statusa, vzgojno-izobraževalnega zavoda in števila družinskih članov), ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja pravice. Spremembo sporočite na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA – dodatek za uspeh in dodatek za bivanje

Za dijake bo center za socialno delo iz uradnih evidenc pridobil podatek o uspehu in tako odločil o izpolnjevanju pogoja za dodelitev dodatka za uspeh. Prav tako bo center za socialno delo  iz uradnih evidenc pridobil podatek o začasnem bivališču, zato je izredno pomembno, da imajo dijaki, ki tekom šolanja ne bivajo doma, urejeno začasno prebivališče, ki ga prijavijo na upravni enoti.

ROK ZA REŠEVANJE VLOG

Predvidevamo, da bodo pravice, katere potečejo v mesecu avgustu, podaljšane v zakonitem roku 60 dni – to je do konca meseca oktobra. Pravice, ki vam potečejo v septembru, pa bodo podaljšane do konca meseca novembra.

Centri za socialno delo moramo v tem obdobju rešiti povečano število vlog, zato vas v primeru, da bi prihajalo do zamud pri odločanju, prosimo za razumevanje.