Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Naloge župana

Župan g. Rajko MeserkoŽupan g. Rajko Meserko

E-pošta:
zupan@smartno-litija.si

Uradne ure:
Po dogovoru.
Zaželjena je predhodna najava na telefonsko številko:
01/8962-770.

Naloge župana so predvsem:

• predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;

• izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;

• skrbi za izvrševanje odločitev občinskega sveta;

• predlaga organizacijo in delovno področje občinske uprave;

• v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine kot dober gospodar;

• odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine;

• odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije;

• odloča o najetju posojila največ do višine 5% vrednosti zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti;

• odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu občine za tekoče leto in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili;

• predlaga imenovanje in razrešitev podžupana;

• imenuje in razrešuje tajnika občinske uprave;

• odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, kolikor za to ne pooblasti tajnika ali kolikor s predpisi ni določeno drugače;

• v imenu občine daje mnenja, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, kadar takšnega mnenja ne da občinski svet ali njegovo delovno telo;

• odloča v upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine na drugi stopnji;

• opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja;

• opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine