Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2009

Datum objave: 07. 04. 2009
Rok za prijavo: 15. 05. 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA - ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009, so v okviru postavke 11224209 »Podeželska združenja", zagotovljena sredstva v višini do 4.500 EUR.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2009.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Šmartno pri Litiji, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2009.

3. POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Na javni razpis se prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
 • sedež na območju občine Šmartno pri Litiji
 • sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je več kot tretjina registriranih članov društva z območja občine Šmartno pri Litiji
 • sedež izven občine Šmartno pri Litiji, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Šmartno pri Litiji in je v interesu Občine Šmartno pri Litiji.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj navede: naziv oziroma ime društva, sedež, funkcijo – ime in priimek odgovorne osebe, telefonsko številko in/ali številko mobitela, davčno številko, navesti – zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa in naziv banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
 • Dokazilo o registraciji društva
 • Seznam članov društva iz občine Šmartno pri Litiji
 • Poročilo o delu v preteklem letu
 • Letni finančno ovrednoten program dela
 • Izjava o točnosti navedenih podatkov
 • Izjava, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino sredstev.

5. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

6. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009. Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DELOVANJE DRUŠTEV 2009", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

7. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

PriponkaVelikost
Javni razpis39.5 KB
Javni razpis135.19 KB
Vloga2.22 MB
Vloga198.11 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine