Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva v letu 2009

Datum objave: 07. 04. 2009
Rok za prijavo: 15. 05. 2009

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 11. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007 – 2013 (Uradni list RS, št.89/07) in Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA V LETU 2009

1. RAZPISANA SREDSTVA – ZNESEK JAVNEGA RAZPISA
Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2009 v okvirni višini do 21.000 EUR iz proračunske postavke 11214209 »Finančne pomoči kmetijstvu«.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so Naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer za:
- naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči.
- nakup in postavitev mrež proti toči.
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi.
Ukrep je namenjen za dosego naslednjih ciljev:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

3. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva - pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine ali obdelovalne kmetijske površine v občini Šmartno pri Litiji in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v tem javnem razpisu.

4. OMEJITVE ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela pred letom 2009,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na predpisanem obrazcu. V vlogi navede osnovne podatke: ime in priimek, KMG-MID, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
• zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti poslovni načrt,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
• v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov- ustrezno prostorsko dokumentacijo.

6. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
• vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
• na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, pri tem se šteje raba kmetijskih zemljišč po GERK-ih.

7. FINANČNE DOLOČBE
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• najvišja stopnja pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov za območja z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov investicije za ostala območja. V kolikor investicijo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči lahko poveča za 10%;
• najmanjši znesek dodeljen pomoči je 200 EUR, najvišji znesek pomoči pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

8. DODATNA MERILA ZA OCENJEVANJE
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
• ali je investicija finančno upravičena,
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.

9. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani Občine Šmartno pri Litiji. Občina Šmartno pri Litiji lahko od posameznega vlagatelja zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti,
• poročilo o opravljenem delu.

10. ROK IN MESTO ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS
Vloge morajo biti oddane najkasneje do 15.5.2009.
Prepozne oziroma nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
Vloge se oddajo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, (soba 4) ali pa se pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA 2009", na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

11. DODATNE INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predpisane obrazce in dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5, Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si

 

Občina Šmartno pri Litiji

Datum: 24.3.2009
Številka: 321-02/2009

PriponkaVelikost
Javni razpis87.5 KB
Javni razpis145.22 KB
Vloga2.21 MB
Vloga165.73 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine