Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 - Peskokop Kepa

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10-popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 ZUPUDPP, 109/2012, 35/2013, Skl.US: U-I-43/13-8) ter 13. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja

Javno naznanilo
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 - Peskokop Kepa

 

I.
Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 - Peskokop Kepa (v nadaljevanju: dopolnjenega osnutka OPPN).

II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala od 15.05.2014 do 30.05.2014 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1375 Šmartno pri Litiji. V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo dne 21.05. 2014 s pričetkom ob 16.00 uri, v prostorih Občine Šmartno pri Litiji.

III.
Ureditveno območje OPPN obsega enoto urejanja z oznako JV_55 - Peskokop Kepa.

IV.
V okviru javne razgrnitve, v času uradnih ur Občine, ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPPN.
Pripombe in predloge, ki so jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku OPPN se lahko vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošlje po pošti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k dopolnjenemu osnutku OPPN poteče zadnji dan razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče. Le-ta bo objavila na krajevno običajen način in na svetovnem spletu. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

V.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebni podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VI.
To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji, oglasni deski občine in na video straneh ATV Signala Litija.

 

Št.: 352-5/2004-68
Šmartno pri Litiji, dne 08.05.2014

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

 

PriponkaVelikost
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi ...1.6 MB
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi ...106.23 KB
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa82 KB
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa103.55 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine