Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni razpis za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

Datum objave: 12. 10. 2010
Rok za prijavo: 12. 11. 2010 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 12.11.2010 do 12. ure.

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 (Ur.l. RS, št. 53/2010)  objavlja

 

Javni razpis
za sofinanciranje turistične dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti na območju občine Šmartno pri Litiji oziroma za občino Šmartno pri Litiji:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- organiziranje in izvedba turističnih dogodkov lokalnega in širšega pomena.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

 • da so registrirane kot pravni subjekti,
 • da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo  načrtovanih programov,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
 • da niso prejeli drugih proračunskih sredstev občine Šmartno pri Litiji za isti namen.
 •  

Pravne osebe s sedežem izven občine Šmartno pri Litiji morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da so turistično dejavnost za občino Šmartno pri Litiji opravljale že v preteklih letih.

4. Osnovna merila za izbor

 • ocena kvalitete in realnosti programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki,
 • vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa,
 • realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo,
 • reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje,

Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.

5. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 3.000,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2010.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2010 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati najpozneje do 12.11.2010 (datum poštnega žiga) na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno v tajništvu Občine do 12.11.2010 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ – sofinanciranje turistične dejavnosti 2010«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo:

 • oddani po določenem roku za oddajo predlogov,
 • neustrezno naslovljeni in
 • nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.

9. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Z izbranimi  predlagatelji programa bodo sklenjene pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

 

Štev.: 334-001/2010                                                          
Datum: 22.9.2010

 

                                                                                                           Župan občine Šmartno pri Litiji

                                                                                                                           Milan Izlakar l.r.

PriponkaVelikost
Razpis41 KB
Razpis149.04 KB
Razpisna dokumentacija106 KB
Razpisna dokumentacija413.65 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine