Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2011

Datum objave: 10. 03. 2011
Rok za prijavo: 08. 04. 2011

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje leto 2011 (Ur. l RS, št. 110/2010), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2011

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

 • športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
 • športna rekreacija,
 • kakovostni šport,
 • vrhunski šport,
 • šport invalidov,
 • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
 • delovanje društev,
 • promocijske športne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2011.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija – Enota s prilagojenim programom,
 • imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
 • da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 23.000 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 8.4.2011.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Šport 2011«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:

 • oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
 • neustrezno naslovljene,
 • nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-005/2011
Datum: 22.2.2011

 

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

PriponkaVelikost
jr-sport-2011-rd-izjave.doc63 KB
jr-sport-2011-rd-izjave.pdf163.21 KB
Javni razpis45 KB
Javni razpis129.7 KB
Pravilnik čistopis - 2006304.5 KB
Pravilnik čistopis - 2006357.88 KB
I.a PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK31 KB
I.a PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK118.68 KB
I.b INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK31.5 KB
I.b INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK118.84 KB
I.c ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN ŠOLSKE MLADINE DO 15 LET31 KB
I.c ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN ŠOLSKE MLADINE DO 15 LET117.05 KB
II. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI31 KB
II. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI117.02 KB
III. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT34.5 KB
III. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT116.38 KB
IV. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (redno organizirana, strokovno vodena, netekmovalna športna vadba mladine in študentov – nad 15 let)31 KB
IV. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (redno organizirana, strokovno vodena, netekmovalna športna vadba mladine in študentov – nad 15 let)118.62 KB
V. ŠPORTNA REKREACIJA59 KB
V. ŠPORTNA REKREACIJA131.05 KB
VI. KAKOVOSTNI ŠPORT POSAMEZNIKOV IN EKIP, KI NASTOPAJO V URADNIH TEKMOVALNIH SISTEMIH DO NASLOVA DRŽAVNEGA PRVAKA34.5 KB
VII. KAKOVOSTNI ŠPORT POSAMEZNIKOV IN EKIP, KI NASTOPAJO V URADNIH TEKMOVALNIH SISTEMIH DO NASLOVA DRŽAVNEGA PRVAKA (šport odraslih nad 18 let)117.93 KB
VII. KAKOVOSTNI ŠPORT POSAMEZNIKOV IN EKIP, KI NASTOPAJO V URADNIH TEKMOVALNIH SISTEMIH DO NASLOVA DRŽAVNEGA PRVAKA (šport odraslih nad 18 let)34.5 KB
VIII. MNOŽIČNE ŠPORTNE PRIREDITVE TER VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE V JAVNEM INTERESU34.5 KB
VIII. MNOŽIČNE ŠPORTNE PRIREDITVE TER VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE V JAVNEM INTERESU121.49 KB
IX. ŠPORT INVALIDOV33.5 KB
IX. ŠPORT INVALIDOV71.02 KB
X.a AMATERSKI STROKOVNI ŠPORTNI DELAVCI (trener, vaditelj, sodnik, oz. drug ustrezen strokovni naslov)32 KB
X.a AMATERSKI STROKOVNI ŠPORTNI DELAVCI (trener, vaditelj, sodnik, oz. drug ustrezen strokovni naslov)123.51 KB
X.b PREDLOG ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA POTRDITEV OZ. PRIDOBITEV LICENCE, POTREBNE ZA VODENJE EKIPE, KI TEKMUJE V TEKMOVALNEM SISTEMU NACIONALNE PANOŽNE ZVEZE31.5 KB
X.b PREDLOG ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA POTRDITEV OZ. PRIDOBITEV LICENCE, POTREBNE ZA VODENJE EKIPE, KI TEKMUJE V TEKMOVALNEM SISTEMU NACIONALNE PANOŽNE ZVEZE123.66 KB
X.c PREDLOG ZA SOFINANCIRANJE VERIFICIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA FAKULTETI ZA ŠPORT OZ. PRI STROKOVNI PANOŽNI ZVEZI31.5 KB
X.c PREDLOG ZA SOFINANCIRANJE VERIFICIRANIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA FAKULTETI ZA ŠPORT OZ. PRI STROKOVNI PANOŽNI ZVEZI117.11 KB
XI. VRHUNSKI ŠPORT - individualno31 KB
XI. VRHUNSKI ŠPORT - individualno112.24 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine