Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

Datum objave: 07. 05. 2010
Rok za prijavo: 20. 05. 2010

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.4.2010 do 30.6.2010 (Ur. l RS, št. 26/2010), 5. člena Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 117/2004, 44/2006) in Letnega programa športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje društev,
– promocijske športne prireditve.

3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2010.

4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež oz. stalno bivališče v občini Šmartno pri Litiji, razen OŠ Litija – Enota s prilagojenim programom,
- imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izpeljavo načrtovanih programov,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
- da so registrirani kot pravni subjekti.

5. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji (soba št. 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si.

6. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju športa iz točke 2. javnega razpisa, je 23.000 EUR.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 20.5.2010.
Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – razpis Šport 2010«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
- oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
- neustrezno naslovljene,
- nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje programov na področju športa, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko izvajalci letnega programa športa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5 (Karmen Sadar), tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si.

Šifra: 621-003/2010
Datum: 26.4.2010

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

 

PriponkaVelikost
javni-razpis-2010.doc46.5 KB
javni-razpis-2010.pdf120.89 KB
pravilnik-cistopis-2006.doc307.5 KB
pravilnik-cistopis-2006.pdf351.6 KB
razpisna-dokumentacija-izjave.doc72.5 KB
razpisna-dokumentacija-izjave.pdf152.4 KB
1a-predsolski.doc32 KB
1a-predsolski.pdf114.22 KB
1b-soloobvezni.doc32 KB
1b-soloobvezni.pdf114.77 KB
1c-tekmovanja-do-15-let.doc31.5 KB
1c-tekmovanja-do-15-let.pdf114.38 KB
II-posebne-potrebe.doc31.5 KB
II-posebne-potrebe.pdf115.54 KB
III-kakovostni-otroci.doc34.5 KB
III-kakovostni-otroci.pdf114.43 KB
IV-programi-srednjesolcev-in-studentov.doc32 KB
IV-programi-srednjesolcev-in-studentov.pdf114.32 KB
V-rekreacija.doc61 KB
V-rekreacija.pdf123.79 KB
VI-kolektivni-nad-18.doc35 KB
VI-kolektivni-nad-18.pdf113.67 KB
VII-individualni-nad-18.doc35.5 KB
VII-individualni-nad-18.pdf114.45 KB
VIII-mnozicne-prireditve.doc35 KB
VIII-mnozicne-prireditve.pdf115.87 KB
IX-sport-invalidov.doc34.5 KB
IX-sport-invalidov.pdf70.45 KB
Xa-solanje-amaterji.doc32 KB
Xa-solanje-amaterji.pdf121.74 KB
Xb-solanje-licence.doc32 KB
Xb-solanje-licence.pdf121.73 KB
Xc-solanje-studenti.doc31.5 KB
Xc-solanje-studenti.pdf114.55 KB
XI-vrhunski-sport-individualno.doc31 KB
XI-vrhunski-sport-individualno.pdf103.05 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine