Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

Datum objave: 14. 10. 2010
Rok za prijavo: 24. 10. 2010

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – UPB 3 in 65/08) Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi iz delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba pravne smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • opravljen izpit iz upravnega postopka,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv v nasprotnem primeru, bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevanih analih, razvojnih projektov informacij in poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela.

 

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja  in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanja pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
3.  izjavo kandidata, da

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanj v naziv in izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka
5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz 1., 2. in 3. točke.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih občine Šmartno pri Litiji na naslovu Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji.

Formalno nepopolne in prepozno prispele prijave v skladu z 21. členom  Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS št.: 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo  v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto – višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in sicer v roku 10 dni po objavi na uradni  spletni strani občine www.smartno-litija.si in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@smartno-litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni  po izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja: mag. Karmen Sadar na tel .št.:  01 8962 772.
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

PriponkaVelikost
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE42.5 KB
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE126.18 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine