ࡱ> GIFg$,bjbjVV .6r<r<j"""",N"1tb:wwwtvvvvvv$W"<Qww"tt`Ix`01,#R##wIwwwfwww1#wwwwwwwww :$Ob ina `martno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresni evanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, at. 96/02), Odloka o izvraevanju prora una ob ine `martno pri Litiji za leto 2012 (Ur.l. RS, at. 108/11) in 4. lena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture dejavnosti v Ob ini `martno pri Litiji (Ur.l. RS, at. 16/12) Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob ini `martno pri Litiji v letu 2012 1. Naziv in sede~ naro nika: Ob ina `martno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 `martno pri Litiji 2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje programov na podro ju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki: - imajo sede~ oz. stalno prebivalia e v ob ini `martno pri Litiji - imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresni evanje kulturnih aktivnosti - imajo urejeno evidenco o lanstvu in ostalo dokumentacijo kot to dolo a zakon o druatvih - da vsako leto redno dostavljajo poro ila o realizaciji programov in na rt aktivnosti za prihodnje leto. 3. Sofinanciranje iz prora una za leto 2011 je predvideno za naslednja podro ja kulturnih dejavnosti: - glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), - plesna in folklorna dejavnost, - gledaliaka in lutkovna dejavnost - likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost, - literarna dejavnost. 4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na ob inski upravi Ob ine `martno pri Litiji. 5. Okvirna viaina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske dejavnosti iz to ke 3. javnega razpisa je 20.000 EUR. 6. Projekti in programi se bodo ocenjevali skladno z Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture dejavnosti v Ob ini `martno pri Litiji (Ur.l. RS, at. 16/12; HYPERLINK "http://www.smartno-litija.si/pravilniki/2012/pravilnik-ljubiteljska-kultura-2012" http://www.smartno-litija.si/pravilniki/2012/pHx z | * T n p " < ~ <ꪞumeuuhCJaJh+ CJaJh/0hk|'CJaJh+ 5CJaJh/0h]5CJaJh]5CJaJh/0hk|'5CJaJh/0h$f5CJaJh/0h]CJaJh]CJaJhC)hC)CJaJhC)hTcCJaJhC)h$fCJaJh/0h$fCJaJh/0hCJaJ' Zf R.0ln$a$gdk|'gdHf$a$gdk|'$a$gd$f<RV:,.0TVX`hjl&@DFJLļ̞tgeg̖Uh{hq'0JCJaJhq'hq'CJaJjhq'CJUaJh/0hq'CJaJhq'CJaJh$fCJaJh/0hO:CJaJh+ hd?ICJaJhCJaJhC)CJaJh/0h$fCJaJh/0h%4jCJaJh]CJaJh/0h/0CJaJh/0hk|'CJaJ'ravilnik-ljubiteljska-kultura-2012 ), ki je priloga razpisni dokumentaciji 7. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012. 8. Vloga mora prispeti na Ob ino `martno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 `martno pri Litiji do 11.5.2012. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako Ne odpiraj razpis Kultura 2012. Za pravo asno se ateje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporo eno po poati. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo: oddane po dolo enem roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljene in nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo dolo en v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 9. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na podro ju ljubiteljske kulture v ob ini `martno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obvea eni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Ob ini `martno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh HYPERLINK "http://www.smartno-litija.si" www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Ob ini `martno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: HYPERLINK "mailto:karmen.sadar@smartno-litija.si" karmen.sadar@smartno-litija.si; `tevilka: 611-00122012 Datum: 27.3.2012 }upan Milan Izlakar l.r.  N ` !!!!!d"f"~""#####%0%'''((n(ЮٺŚŚŚŚ폄ujh/0h hCJUaJh/0h>dCJaJh/0hdKCJaJh/0hCJaJh+ 5CJaJh/0h@nY5CJaJh/0h@nYCJaJh/0h hCJaJhq'5CJaJh/0h$f5CJaJhq'CJaJh+ CJaJh/0h$fCJaJ' !:"n"##''4*6*d***+,$a$gd 5$a$gddK$a$gd h $ & Fa$gd$a$gd$a$gdk|'n(p(r((())))).*0*4*6*V*X*Z*^*b*d*r****v+++++,ƴƩuj_jTjLh 5CJaJh/0hTcCJaJh/0h<CJaJh/0hdKCJaJh/0hCJaJhC)hCJaJhq'CJaJhC)h/0CJaJhC)hCJaJh/0hCJaJ#jh/0h hCJUaJh/0h hCJaJh/0h h0JCJaJjh/0h hCJUaJ#jh/0h hCJUaJ,,,,h/0hCJaJh/0hdKCJaJ,1h. A!"#$% DyK www.smartno-litija.siyK <http://www.smartno-litija.si/DyK karmen.sadar@smartno-litija.siyK Lmailto:karmen.sadar@smartno-litija.si^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH$nH$sH$tH$@`@ NormalCJ_HaJmH$sH$tH$DA`D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List 6U@6 %4j Hyperlink >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] j 6<n(,, , r" 8 N jXXX8@0( B S ?p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) {) |) }) ~) ) ) ) ) kZ,2ep x U Y l   l[-3fq y V ] l >*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName h/ r# lir# 7 il**5578`ewx()+~LNOP Q ,-/19Blc8#(F^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHc8#f=$$$$$$$$'&&_ Hf6Mk|'C) 5O:<aHd?IdK@nYTc>d Qe$f h%4jJ3s;Q]N:q'+ 4/0 MHY*Uf*ajl@Ljhh hhhhUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1sSGsSGL L $r4cc3qHX ?k|'2!xx ~Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v ob ini `martno pri Litiji v letkarmenpeter Oh+'0x( 8D d p |Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v obini martno pri Litiji v letkarmenNormalpeter2Microsoft Office Word@@2@2L ՜.+,D՜.+,D hp| c Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v obini martno pri Litiji v letJavni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v obini martno pri Litiji v let TitleNaslov 8@ _PID_HLINKSA>&mailto:karmen.sadar@smartno-litija.sihttp://www.smartno-litija.si/K_Qhttp://www.smartno-litija.si/pravilniki/2012/pravilnik-ljubiteljska-kultura-2012 !"#%&'()*+,-./012345789:;<=?@ABCDEHRoot Entry FPIJData 1Table$#WordDocument.6SummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q