ࡱ> Y[X$VPbjbjVV$}Z<<#####$GGGG4{G`[]]]]]]$L ">###666v##[6[66{`=`<GG00`,,#,#,##66`,# :$ Ob ina `martno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, `martno pri Litiji, objavlja na podlagi 21. lena Zakona o stvarnem premo~enju dr~ave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, at. 86/10), 30. lena Uredbe o stvarnem premo~enju dr~ave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, at. 34/11) in letnega na rta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finan nim premo~enjem ob ine za leto 2011, sprejetega z Odlokom o izvraevanju prora una ob ine `martno pri Litiji za leto 2011 (Uradni list RS, at. 110/2010) javno dra~bo za prodajo nepremi nin v lasti Ob ine `martno pri Litiji 1. Naziv in sede~ prodajalca in organizatorja javne dra~be: Prodajalec: Ob ina `martno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, `martno pri Litiji, mat. atevilka: 1779737, ID at. za DDV: SI 99744686. Organizator javne dra~be: Ob ina `martno pri Litiji. 2. Predmet javne dra~be in izhodia na cena 2.1. Predmet javne dra~be so naslednje nepremi nine: Stanovanje at. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 6658/10000 dele~ skupnega dela stavb, parc. at. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. at. 624/6 v izmeri 17 m2, k. o. `martno (ID 1847), Stanovanje at. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 m2. Stanovanju pripada 3342/10000 dele~ skupnega dela stavb, parc. at. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. at. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. `martno (ID 1847), Stanovanje at. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 m2. Stanovanju pripada 3312/10000 dele~ skupnega dela stavb, parc. at. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. at. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. `martno (ID 1847), Stanovanje at. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 m2. Stanovanju pripada 2918/10000 dele~ skupnega dela stavbe, parc. at. 624/5 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. at. 624/8 v izmeri 17 m2, k. o. `martno (ID 1847), Stanovanje at. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 3770/10000 dele~ skupnega dela stavbe, parc. at. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. `martno (ID 1847). 2.2. Nepremi nine so v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremi nine je urejeno. Eta~na lastnina za stanovanja, ki so predmet javne dra~be je vzpostavljena. 2.3. Izklicna cena za stanovanja: Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik at. 75 je 114.500,00 EUR brez DDV, najni~ji znesek viaanja je 1.000,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik at. 76 je 52.960,00 EUR brez DDV, najni~ji znesek viaanja je 500,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik at. 77 je 52.900,00 EUR brez DDV, najni~ji znesek viaanja je 500,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik at. 78 je 47.320,00 EUR brez DDV, najni~ji znesek viaanja je 500,00 EUR. Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik at. 79 je 68.210,00 EUR brez DDV, najni~ji znesek viaanja je 500,00 EUR Prodajna vrednost posameznega stanovanja je enaka kon no dose~eni ceni za posamezno stanovanje na dra~bi, pove ani za 8,5 % DDV. 2.4. Vse stroake v zvezi z prenosom lastniatva, vklju no z davkom na dodano vrednost in eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremi nine so naprodaj po na elu videno kupljeno. 3.3. Nepremi nine bodo prodane ponudniku, za katerega bo pristojna Komisija ugotovila, da je ponudil najviajo ceno. 3.4. Uspeli dra~itelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejaega ponudnika. e najugodnejai ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejaemu ponudniku lahko podaljaa rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za ve kot 15 dni ali pa zadr~i njegovo vara ino. e najugodnejai ponudnik tudi v podaljaanem roku ne podpiae pogodbe se bo atelo, da je od nakupa odstopil in ima ob ina `martno pri Litiji pravico zadr~ati vpla ano vara ino. 3t 8 : f x $ , *4RTV˿˜ˋ}oocTGh 5CJOJQJ^Jh:mhN^rCJOJQJ^JhGCJOJQJ^JhGCJOJQJ^JaJhl.CJOJQJ^JaJ hl.5CJOJQJ\^JaJ&h:mhN^r5CJOJQJ\^JaJh&>hCJOJQJ^JhCJOJQJ^J h:mhN^rCJOJQJ^JaJhxJ/CJOJQJ^JaJ)h:mhN^rB*CJOJQJ^JaJph : & ,VvfX2r$a$gdN^r$a$gd4 & FgdG & Fgd ^gd $a$gdG $(a$gdN^r $Pa$gdN^r$a$gdl. dx(gdN^rgdN^rV4zn&j^rNb$V4.02Zp|~ʼsch3\ho<5CJOJQJ^JhN^rCJOJQJ^JaJhfiCJOJQJ^JaJho<CJOJQJ^JaJhH^]CJOJQJ^JaJ h:mhN^rCJOJQJ^JaJh4CJOJQJ^JaJh4hN^rCJOJQJ^Jh4CJOJQJ^Jh CJOJQJ^Jh h CJOJQJ^J"~ !!N""#'3`469L9;;"=>?@nAACE$a$gdN^rgdk#gdo<~N P R ~ !!!!!!!N"v""""""###&:'''233`4b44 566u#h$3hk#5CJOJQJ^JaJUhk#hN^rCJOJQJ^Jhk#CJOJQJ^JaJhk#CJOJQJ^Jhk#hk#CJOJQJ^J h:mhN^rCJOJQJ^JaJh+Q5CJOJQJ^Jh3\hH[5CJOJQJ^Jh3\h1Q5CJOJQJ^J&.5. Po pla ilu celotne kupnine se bo kupcu nepremi nina izro ila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremi nini v zemljiaki knjigi v skladu z dolo ili prodajne pogodbe. 3.6. Pla ilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Na in in rok pla ila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na TRR ob ine, at.: 0139401 00000 193, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dol~an pla ati ae stroake vknji~be lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiaki knjigi pristojnega sodia a. 5. Kraj in as javne dra~be: javna dra~ba se bo vraila dne 31. 01. 2012, na sede~u ob ine `martno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, `martno pri Litiji ob 10. uri. Kandidati se bodo morali 15 minut pred za etkom javne dra~be izkazati z dokazili iz 6. to ke te objave. 6. Pogoji za udele~bo na javni dra~bi 6.1 Na javni dra~bi lahko sodeluje doma a ali tuja, pravna ali fizi na oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremi ninah v RS, in se pravo asno in pravilno prijavi, tako da: pla a vara ino in predlo~i dokazilo o njenem pla ilu; predlo~i pooblastilo, ki se mora nanaaati na predmet javne dra~be, pri emer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, e se v imenu ponudnika javne dra~be udele~i pooblaa enec; predlo~i izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejai od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; predlo~i izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), e se prijavi fizi na oseba oziroma predlo~i izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejai od treh mesecev, e se prijavi samostojni podjetnik. 6.2 Vse listine (razen dokazila o pla ilu vara ine) je potrebno predlo~iti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 6.3 Organizator javne dra~be bo potrdil vse pravilne in pravo asne prijave. 7. Vara ina: 7.1 Ponudniki morajo najkasneje do vklju no 30. 01. 2012 vpla ati vara ino, ki znaaa 10% izklicne cene za posamezno stanovanje, ki je predmet javne dra~be na TRR ob ine, at.: 0139401 00000 193, z navedbo pla ilo vara ine javna dra~ba za stanovanja. 7.2 Pla ana vara ina se izbranemu ponudniku vra una v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dra~bi pa se vara ina vrne brez obresti v roku 10 dni po zaklju ku javne dra~be. 7.3 e kupec ne sklene pogodbe ali ne pla a kupnine, prodajalec obdr~i vara ino. 8. Dodatne informacije: Dodatne podrobnejae informacije o pogojih javne dra~be in natan nejae podatke o predmetnih nepremi ninah dobijo interesenti na ob ini `martno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, `martno pri Litiji: kontaktna oseba: Jurij Klepec, tel.: 01 8962 802, ali Andreja Leskovaek, tel.: 01 8962 774. Ogled nepremi nine in ogled dokumentacije v zvezi z nepremi nino je mo~en po predhodnem dogovoru. 9. Drugi pogoji in pravila javne dra~be 9.1 Nepremi nina je naprodaj po na elu videno kupljeno. 9.2 Na javni dra~bi uspe dra~itelj, ki ponudi najviajo ceno. 9.3 Kupec pa nosi stroake pla ila davka na dodano vrednost in stroake povezane z zemljiakoknji~nim urejanjem in z vknji~bo lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. 9.4 Javna dra~ba za nepremi nine je kon ana, ko vodja dra~be trikrat neuspeano ponovi isto najviajo ponudbo. 9.5 Ugovore proti dra~benemu postopku je mogo e podati, dokler ni kon an zapisnik o poteku dra~be. 9.6 Prodajalec lahko za eti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazlo~itve in brez odakodninske odgovornosti ustavi, dol~an pa je vrniti vpla ano vara ino brez obresti. Besedilo javne dra~be je objavljeno v Uradnem listu RS Razglasni del in na spletni strani ob ine `martno pri Litiji: HYPERLINK "http://www.smartno-litija.si" www.smartno-litija.si. Ob ina `martno pri Litiji 6<7|78.88899L9N9??@@nApAAAAAAABVBB C>C~CCC~DDEEEEEEEF{i{i{{#h3\h3\5CJOJQJ^JaJ#h3\hN^r5CJOJQJ^JaJ#h3\h-ml5CJOJQJ^JaJhk#CJOJQJ^JaJh-mlCJOJQJ^JaJ h:mhN^rCJOJQJ^JaJ#h$3hk#5CJOJQJ^JaJh$35CJOJQJ^JaJ#h$3hN^r5CJOJQJ^JaJ(EEEHH(IIJxKRLMNPP PVP$a$gdb0$a$gdb0$a$gdN^rFFFVGxGGHHH(I*IIIJJ"J$JNJJxKzKKKRLTLMMOOOOOOPP Pۻnn[n$hzhb00JCJOJQJ^JaJ#jhb0CJOJQJU^JaJhb0CJOJQJ^JaJhQCJOJQJ^JaJhJXCJOJQJ^JaJ h:mhN^rCJOJQJ^JaJhmBCJOJQJ^JaJ#h$3hmB5CJOJQJ^JaJ#h$3hN^r5CJOJQJ^JaJ#h$3h-ml5CJOJQJ^JaJ# PRPTPVP#hb0hN^r5CJOJQJ^JaJ#hb0hQ5CJOJQJ^JaJ#hb0hb05CJOJQJ^JaJ;0P:p:m. C!"_#$)% Dp> 00P:pb0. C!"#$%% Dpj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH$nH$sH$tH$L`L 0j(Navaden dCJ_HaJmH$sH$tH HA`H Privzeta pisava odstavkaViV 0Navadna tabela4 l4a 2k 2 0 Brez seznama bob N^rDefault 7$8$H$-B*CJOJQJ^J_HaJmH$phsH$tH 66 N^r0Pa2d B*^Jph6O6 N^r0Pa6d B*^Jph8O8 N^r0Pa10d B*^Jph6O6 N^r0Pa5d B*^Jph:/A: N^r0A8B*CJ OJQJ^JaJ php@Rp Odstavek seznama$d^a$m$CJOJPJQJaJtH$>U@a> b00 Hiperpovezava >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!4Utheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tH)6r=2%@3'X$5DNe tYQ?C K/^|Kx=#bjmo>]F,"BFVzn^3`ե̳_wr%:ϻ[k.eNVi2],S_sjcs7f W+Ն7`g ȘJj|l(KD-LdXiJ؇Lx$(:|.%_-iaH}bի߿z?xvh9T8 T/?~xY'y5g΋/ɋ>GMGeD 3^q5'#q>aib3 %NR"}sYGq=xG@^sDbh(v^ѲJnNZqVĉooB1G=C;~@Huw)uK}%+t.ґM3mC\U6CAΪ". 凄9n' U,8fe*Rr0~ד "Q/ RV`o);ZVew4vBу*70e?F8NDeR=ܭ qpߡ 6 f L%j4v(c׎qEfxJ>~N6.}{${|~yrߵ\?rYBs͌/ǔ2rC)YFaQ#")Li_B \}DU4p vLB%JY0+{0l#m] 6f 3Uʕ):Z3KLs&CM›0 [˫pHעd 曇D"C$#,FM\1;1ǼSVl@YTX .ޛD)Yt(G%M8m{c88K=a퐯MST,0pQa>gR!M *KhIV& ZA2kZВҊ}Z)("QpFl"1_*P w#I6]:fivK4d 7u\`Jmo) 23S~W+w#]m qBiDאTpl rۚ Z =ZV~6F PVP)+,EVP*X8@0( B S ?Y]QUIMz~BFswY]UVJKuv8 9 Z [ Q R E F ? @ & ' c d 9:BChiPQST-.yzBC./VW~PQ ? uwy{"OlB<#^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(OlB<}$$$$$$$$Qo<0j(l.xJ/b0$3=<+Q1QJXH[3\H^]fi-ml:mN^rcPmBk# 4G@TT XX X XXXXXXXX"X2UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ Calibri?. Arial Black?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"qkfaQ8Q8!r03QHX $PN^r2!xxjurijjurij Oh+'0h  $ 0 <HPX`jurijNormaljurij18Microsoft Office Word@ @@̥@D<Q՜.+,D՜.+,, hp| 8 Naslov 8@ _PID_HLINKSAthttp://www.smartno-litija.si/ !"#$%&'()*+,-/012345789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOQRSTUVWZRoot Entry FUz<\Data .1Table6<#WordDocument}ZSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8PCompObj F0Dokument programa Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q