SKRAJŠANI ZAPISNIK

 

07. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila v torek 20.11.2007 ob 19.30.uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

 

Prisotni člani odbora: Janez Ponebšek,   Jože Zadražnik, Terezija Rozina, Lučka Hostnik

Opravičeno odsotni: Helena Potisek

Ostali prisotni: Tatjana Martinčič Poglajen

 

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora g. Janez Ponebšek. Pozdravil je prisotne in ugotovil sklepčnost odbora. Prisotni so bili vsi člani odbora.

 

Predlagal je naslednji dnevni red:

 

Dnevni red:

1.      Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 16.10.2007 ,

2.      Poročilo NO o pregledu projektov: »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 710150 in »Vodovod Kostrevnica«

3.      Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

4.      Razno

 

 

Predsednik je dal na glasovanje dnevni red.

 

Ga. Lučka Hostnik je predlagala, da se dnevni red spremeni, in sicer tako, da se dodata dve točki dnevnega red pod zaporedno št. 4 in 5. in sicer:

 

4.      Točka obravnava pobude svetnika Janeza Trpina, ki prosi NO da pregleda poslovanje vodovodnih odborov nad 50 uporabnikov

5.      Izobraževanje članov nadzornega odbora

 

 

Predsednik je dal predlog na glasovanje.

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Spremenjen dnevni red je bil s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.

 

 

Ad 1) Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 16.10.2007,

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

 

SKLEP:  Člani Nadzornega odbora potrjujejo zapisnik 6. redne seje z dne 16.10.2007.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet..

 

Ad 2) Poročilo NO o pregledu projektov: »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 710150 in »Vodovod Kostrevnica

 

- Obravnava 2. točke ni bila odprta za javnost -

 

Janez Ponebšek je predstavil zapisnik o nadzoru projekta »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 710150«.

 

Predsednik je dal v vezi z nadzorom projekta »Asfaltiranje ceste Gradišče – Zelenc JP 710150« na glasovanje naslednji sklep:

 

SKLEP:  Nadzorni odbor zahteva od župana, v roku 14 dni,  pojasnilo kakšna pravna podlaga mu omogoča sklenitev aneksa k pogodbi št.  347-072/2006, z dne 15.12.2006.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.

 

Ga. Lučka Hostnik je predstavila zapisnik in predlog poročila o nadzoru financiranja  izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica

 

Predsednik je dal v vezi z nadzorom projekta »financiranja  izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica« na glasovanje naslednji sklep:

 

SKLEP:  Občinska uprava naj čim prej pozove odgovorne osebe, da odgovori na priporočila in predloge podane  v predlogu poročila o nadzoru projekta »financiranja  izgradnje vodovodnega sistema Kostrevnica«

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.

 

 

Ad 4) Točka obravnava pobude svetnika Janeza Trpina, ki prosi NO da pregleda poslovanje vodovodnih odborov nad 50 uporabnikov

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje naslednje predloge sklepov:

 

SKLEP 1: Občinska uprava naj pripravi seznam vodovodov in upravljavcev  posameznih vodovodov v občini.  Občinska uprava naj tudi predloži poročilo o višini finančnih vložkov v posamezne vodovode.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.

 

SKLEP 2: Občina naj pozove JP KSP Litija, da poda poročilo namensko zbranih in porabljenih sredstev za investicije v vodovod Primskovo od leta 2003 dalje.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.

 

SKLEP 3: NO prosi člana Občinskega sveta Janeza Trpina, ki je podal pobudo na NO o pregledu poslovanja vodovodnih odborov nad 50 uporabnikov, da konkretno izpostavi kateri vodovodi naj bodo predmet pregleda.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet.

 

 

Ad 5) Izobraževanje članov nadzornega odbora

 

 

Člani Nadzornega odbora so  razpravljali o obsegu izobraževanj, upravičenosti do izplačila stroškov , ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.

NO poziva občinsko upravo, da do naslednje seje poroča kako je urejeno izplačilo sejnin in stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo v drugih občinah.

 

Po razpravi je dal predsednik na glasovanje naslednja predloga sklepa:

 

SKLEP 1: NO predlaga županu, da dopolni dnevni red  na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in sicer tako, da doda  novo točko »Sprememba pravilnika  a plačah, delih plač in  sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list 17/2003)«

 

Pojasnilo: Člani nadzornega odbora predlagajo, da se višina sejnin za delo v nadzornem odboru, izenači z višino sejnin, ki  pripada članom občinskega sveta, glede na dejstvo, da je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi Nadzorni odbor, tako kot Občinski svet in župan, organ občine.

 

 

 

Ad 3) Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

 

Uvodno obrazložitev je podala Martinčič Poglajen Tatjana

Razpravljali so: Janez Ponebšek,  Lučka Hostnik, Jože zadražnik, Terezija Rozina

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

 

SKLEP:  Nadzorni odbor daje mnenje, da je predlog Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – predlog za prvo branje, primerna podlaga obravnavo na Občinskem svetu.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet..

 

Ad 5) Razno

 

Razpravljali so:  Jože Zadražnik, Lučka Hostnik, Janez Ponebšek

 

G. Jože Zadražnik je razpravljal o poročilu župana, ki je predložen v gradivu  za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in sicer v delu, kjer govori o vodovodu Mišji Dol.

 

Po razpravi je dal predsedujoči je na glasovanje naslednji predlog sklepa:

 

SKLEP: NO pozove župana, da razčisti sporne zadeve pri vodovodu Primskovo glede odprtih terjatev  med grosupeljsko komunalo in JP KSP Litija.

 

Ob glasovanju so bili prisotni 4 člani odbora.

Sklep je bil  s 4 glasovi »za« in nič glasov »proti« sprejet..

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.35 uri.

 

 

Zapisala:                                                                                Predsednik odbora:

Tatjana Martinčič                                                                      Janez Ponebšek l.r.