Seznam naselij

Št. naselij:
55

Prebivalstvo:
5167

Površina ozemlja občine:
94,9 km2

Naselje Št. prebivalcev
Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče pri Litiji
Gradišče-K.o.Grad. in Polj.
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore-K.o.Ježni Vrh
Razbore-K.o.Poljane-del
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Vel. Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica

32
140
329
25
48
96
8
140
89
73
146
63
5
32
62
92
28
21
7
7
64
57
116
212
21
22
26
11
19
120
19
91
27
49
26

59
73
48
57
9
15
1424
73
194
93
13
149
18
91
39
8
352
97