Krajevne skupnosti v občini Šmartno pri Litiji

Odbori krajevnih skupnosti 2018 – 2022

 • KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO
  Jože Černe, Klemen Vodnjov, Rajko Selan, Božidar Zupančič in Bogomir Miklavčič
 • KRAJEVNA SKUPNOST JABLANIŠKA DOLINA
  Borut Mandelj, Anton Tomc, Tjaša Potisek, Irena Koci in Vida Izlakar
 • KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRSTNIK
  Karlo Bićanić, Janez Gorše, Franc Kraševec, Janko Podrenk in Mateja Posega
 • KRAJEVNA SKUPNOST KOSTREVNICA
  Maja Toplak Primc, Gašper Možina, Mitja Jesenšek, Tilen Perme in Franc Aco Zaman
 • KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE
  Marko Murnc, Rafael Pivec, Dušan Gorišek, Andrej Cerjak in Klemen Dragar
 • KRAJEVNA SKUPNOST VINTARJEVEC
  Simon Bračun, Janez Groznik ml., Andrej Vidic, Anton Pipan in Janez Obolnar

Koordinatorji: 2014 – 2018

• KRAJEVNA SKUPNOST LIBERGA, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico.

Koordinator: Vincenc Poglajen
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST KOSTREVNICA, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje.

Koordinator: Gašper Možina
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA ŠTANGA, ki obsega območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in Velika Štanga.

Koordinator: /
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ŠTANGARSKE POLJANE, ki obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama.

Koordinator: Janez Skubic.
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO, ki obsega območje naselij Primskovo, Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič.

Koordinatorji: Simeona Miklavčič, Marija Vidgaj, Marko Janežič.
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST RAZBORE, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica.

Koordinator: Bojan Vavtar.
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JABLANIŠKA DOLINA, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze.

Koordinatorja: Jani Poglajen, Borut Mandelj.
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE, ki obsega območje naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata.
Zemljevid

Koordinatorji: Klemen Dragar, Andrej Cerjak, Marko Murnc.

• KRAJEVNA SKUPNOST VINTARJEVEC, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec.

Koordinator: Matjaž Hostnik.
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRSTNIK, ki obsega območje naselja Zavrstnik.

Koordinatorja: Boštjan Doblekar, Janko Podrenk.
Zemljevid

Koordinatorji: 2010 – 2014

• KRAJEVNA SKUPNOST LIBERGA, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico.
Koordinator: Vincenc Poglajen
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST KOSTREVNICA, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje.
Zemljevid

Člani odbora KS Kostrevnica:
Mitja Jesenšek – predsednik
Daniel Potisek
Aco Franc Zaman
Branko Kotar
Tomaž Dobravec

• KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA ŠTANGA, ki obsega območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in Velika Štanga.
Koordinator: Zvone Končina
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ŠTANGARSKE POLJANE, ki obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama.
Koordinator: Verica Žlabrovec
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO, ki obsega območje naselij Primskovo, Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič.
Koordinator: Simeona Miklavčič
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST RAZBORE, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica.
Koordinator: Rok Berdajs
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JABLANIŠKA DOLINA, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze.
Koordinator: Milan Bračun
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE, ki obsega območje naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata.
Zemljevid

Člani odbora KS Javorje:
Jože Dolšek – predsednik
Anton Berčon
Peter Grošelj
Slava Murnc
Janez Trpin

• KRAJEVNA SKUPNOST VINTARJEVEC, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec.
Koordinator: Sašo Goršek
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRSTNIK, ki obsega območje naselja Zavrstnik.
Koordinator: Boštjan Doblekar
Zemljevid

 

Koordinatorji: 2006 – 2010

• KRAJEVNA SKUPNOST LIBERGA, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico.
Koordinator: Vicenc Poglajen
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST KOSTREVNICA, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje.
Koordinator: Mitja Jesenšek
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA ŠTANGA, ki obsega območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in Velika Štanga.
Koordinator: Damjan Kastelic
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ŠTANGARSKE POLJANE, ki obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama.
Koordinator: Franc Černe
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO, ki obsega območje naselij Primskovo, Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič.
Koordinator: Janez Vidgaj
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST RAZBORE, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica.
Koordinator: Rok Berdajs
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JABLANIŠKA DOLINA, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze.
Koordinator: Nada Medvešek
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE, ki obsega območje naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata.
Koordinator: Jože Dolšek
Zemljevid

Člani odbora KS Javorje:
Rafael Pivec – predsednik
Slava Murnc – tajnik
Anton Berčon
Janez Trpin
Klemen Dragar

• KRAJEVNA SKUPNOST VINTARJEVEC, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec.
Koordinator: Jože Šuštar
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRSTNIK, ki obsega območje naselja Zavrstnik.
Koordinator: Alojz Anžur
Zemljevid

 

KOORDINATORJI MED KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI IN OBČINSKO UPRAVO OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 10. redni seji sprejel Odlok o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/04 in je stopil v veljavo naslednji dan po objavi to je 21.02.2004. V skladu z odlokom je župan občine sklical zbore občanov po posameznih krajevnih skupnostih hkrati pa pozval občane, da podajo predloge kandidatur za člane odborov krajevnih skupnosti. Zbori občanov so se po krajevnih skupnostih odvijali od 10.03.2004 do 27.03.04.
V skladu s 63. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji lahko zbor občanov veljavno odloča, če na zboru sodeluje najmanj ena tretjina volivcev iz območja posamezne krajevne skupnosti, za katero je zbor sklican. Sklicani zbori občan žal niso dosegli sklepčnosti zato je župan navzoče na zborih občanov seznanil z namenom imenovanja koordinatorjev za posamezno krajevno skupnostjo do imenovanja odbora krajevne skupnosti.

V skladu z dogovori, je župan s sklepom imenoval naslednje koordinatorje:
KS Javorje:
Dolšek Jože
KS Liberga: Poglajen Andrej
KS Kostrevnica: Jesenšek Mitja
KS Vintarjevec: Pipan Vinko
KS Zarstnik: Anžur Alojz
KS Velika Štanga: Kastelic Damjan
KS Štangarske poljane: Černe Franc
KS Razbore: Zadražnik Martin
KS Primskovo: Zadražnik Jože
KS Jablaniška dolina: Pintar Branko

V skladu s sklepom župana so koordinatorji imenovani za določen čas – do imenovanja odbora krajevne skupnosti ter predstavljajo vez med krajani posamezne krajevne skupnosti z Občino Šmartno pri Litiji. Krajani se lahko na njih obračate s svojimi problemi.