Objavljeno: 20. november, 2012

Razpis prostega delovnega mesta direktor/ica ]avnega zavoda Bogenšperk

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Url. RS št.7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice ]avnega zavoda Bogenšperk.

Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri
— da obvlada vsaj en svetovni jezik
— da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravijanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma fotokopijo delovne knjižice)
— da ima organizacijske sposobnosti
— da pozna področje delovanja javnih zavodov in
— da predloži program dela.

K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje.
Poleg tega pa še:
– kratek življenjepis
– potrdilo o državljanstvu,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a an nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– program dela zavoda, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.

Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži dokazila o dodatnih znanjih.

Delovno razmerje bo s kandidatom/ko sklenjeno za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom (predviden pričetek nastopa dela 9.2.2013).
Formalno nepopolne in nepravočasne prjave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 8987-867.

Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili pošljejo vključno do 07.12.2012. na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji
s pripisom ‘Razpis za direktorja JZ Bogenšperk -Ne odpiraj’.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izboru.

Svet javnega zavoda Bogenšperk