Objavljeno: 7. februar, 2019

PREČKANJE DRŽAVNE CESTE PRI SPOMENIKU (USTJE)

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji prejema več vprašanj občanov in inštitucij glede prehajanja državne ceste na območju »Ustja«, na križišču državne ceste R3 645/1189 in lokalne ceste 208241 (Litija – Šmartno) oz. zahtev za vzpostavitev prehoda za pešce na tem območju.

Za razumevanje trenutne prometne ureditve na območju vam posredujemo kratek povzetek dogajanja, ki je pripeljalo do nastale prometne ureditve.

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2017 zaključila z rekonstrukcije LC 208241 Litija – Šmartno.

Ker se je z deli posegalo tudi na državno cesto R3 645/1189 Zadvor – Šmartno pri Litiji, so bila dela izvedena v skladu s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo.

V okviru projekta se je (moral) zaradi slabe preglednosti nad pešci s strani voznikov ukiniti prehod za pešce, ki je bil lociran ob koncu stanovanjskega objekta Ustje 22, saj ni izpolnjeval zakonsko predpisanih minimalnih zahtev (osvetlitev, preglednost).

Namesto prehoda za pešce se je omenjeni odsek državne ceste uredil na način, da se je obojestransko, na ustrezni razdalji postavil prometni znak 2232-3 »omejitev hitrosti na 30 km/h« in prometni znak 2429 »otroci na vozišču«, z dopolnilno tablo 4103 »v dolžini 100m«. Dodatno so se na cestišče v obeh smereh vrisale talne oznake 5606 »otroci na vozišču«.

Na vozišču državne ceste so se izvedle tudi posebne talne oznake v obliki »stopal«, ki služijo pešcem za vodenje na mesto prečkanja, kjer je zagotovljena optimalna preglednost, vendar pešcu ne »dajejo prednosti«.  Prehod za pešce voznikom in ostalim udeleženci cestnega prometa nalaga, da morajo na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba, omogočiti pešcem varno prečkanje vozišča, ki so na prehodu ali stopajo nanj.

Pešec, ki sledi talnim oznakam »stopala«, pa lahko prečka cesto šele takrat, ko je prečkanje varno.

Posebne talne oznake so bile izvedene kot poskusna rešitev, ki naj bi pripomogla k bolj preglednemu vodenju pešcev na odseku, kjer ni možno označiti prehoda za pešce v skladu s predpisi ter so namenjene za izboljšanje varnosti hoje pešcev.

Prehod za pešce, ki je bil daljše časovno obdobje vzpostavljen na območju je bil problematičen, saj je preglednost voznikov nad pešci, ki prihajajo s smeri vrtca na državno cesto zelo slaba (preglednost omejujeta tako stanovanjska stavba, v zadnjem času pa še dodan prizidek in živa meja).

Spodnja slika prikazuje preglednost nad pešci iz oddaljenosti cca 10 m od nekdanjega prehoda za pešce (posnetek iz leta 2012)

Iz zgornje slike je razvidno, da bi bila preglednost nad pešci, ki prihajajo iz smeri Ustja in nadaljujejo pot proti vrtcu ustrezna, nad tistimi, ki prihajajo iz vrtca in nadaljujejo pot proti Ustju pa ne (zaradi objektov ob cesti).

Stopala, ki so se izvedla kot poskusno polje, pešca iz smeri vrtca proti Ustju vodijo cca 15 m naprej, s tem pa pešec pridobi preglednost nad prometom v smeri Jezov, vozniki pa pridobijo preglednost nad pešcem.

Prikaz smeri prečkanja ob upoštevanju talne oznake »stopal«.

V kolikor imate na obstoječo prometno ureditev pripombo ali predlog, ga lahko pošljete na elektronski naslov: info@smartno-litija.si  s pripisom prehod preko državne ceste »Ustje«.

Občina Šmartno pri Litiji