Objavljeno: 9. novembra, 2020

Poziv za zbiranje prijav na brezplačne tople obroke za učence in dijake v času pouka na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer

Na podlagi navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, ter v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za tiste učence in dijake, ki ga potrebujejo tudi v času izobraževanja na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja Poziv za zbiranje prijav na brezplačne tople obroke za učence in dijake v času pouka na daljavo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer.

Na poziv se lahko prijavijo vsi učenci osnovne šole in dijaki v občini Šmartno pri Litiji, ki v času izobraževanja na daljavo v času zaostrenih epidemioloških razmer potrebujejo topel obrok in so do njega upravičeni po naslednjem kriteriju: pri učencu ali dijaku povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (do 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma do 2. razred državne štipendije); poleg tega brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniške družine.

Prijavo na topli obrok je potrebno oddati na šoli oz. srednji šoli, ki jo učenec oz. dijak obiskuje, in sicer vsaj tri delovne dni pred pričetkom koriščenja obrokov. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. V primeru, da se ne prevzame in ne odjavi naročenega toplega obroka, so starši oz. skrbniki dolžni plačati polno ceno obroka. Posodo za prevzem obrokov zagotovijo starši na podlagi jedilnika, objavljenega na spletni strani šole, ki bo pripravljala obroke.

Kontakt za prijavo na obrok v Osnovni šoli Šmartno:

os.smartno-odjava@guest.arnes.si ali preko telefonske številke 01 890 01 66

Srednje šole bodo upravičenost do toplega obroka preverile v CEUVIZ in nato podatke posredovale občini. Občina bo na podlagi zbranih podatkov po potrebi organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov.

Učencem in dijakom, ki se bodo prijavili na tople obroke, bodo ti predvidoma na voljo na Osnovni šoli Šmartno, ki bo pripravljala obroke. Samo izjemoma bo za tiste učence, ki obroka ne bodo mogli prevzeti na šoli, možna dostava na dom ali na ustrezno dogovorjeno mesto.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko