Prostorski akti

Lokacijska preveritev št. 2 (352-025/52019)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠM sever – 4. del

Lokacijska preveritev št. 1 (352-033/2019)

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta za ureditveno območje z oznako Šmartno jug – 2. del

Sklep o spremembah in dopolitvah OPPN za območje Šmartno jug – 2. del – Objavljeno v Uradnem listu RS št.: 4/2020, dne 24.01.2020

Sklep o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje Šmartno jug – 2. del
19164-00_Pobuda in izhodišča

V skladu s 108. in 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) občina poziva zainteresirano javnost, da v času od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019,  poda predloge in pripombe na objavljena izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje z oznako Šmartno jug – 2. del.

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3).

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji  – 6 (Kamnolom Kepa)