Prostorski akti

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji  – 6
(Kamnolom Kepa)

Javno naznanilo Izhodišča SD OPN Kepa

Dodatno obvestilo – posamična poselitev

Izhodišča_za_pripravo_sdOPN

Obrazec – pripomba

Obrazec – pobuda – posamična poselitev

Rok za oddajo pripomb je vključno do 30.04.2019.