Prostorski akti

Lokacijska preveritev št. 4 (3503-019/2020)

Javno naznanilo o javni razgrnitvi

Preveritev ELP_3505-019_2020

elaborat_LP_44_20

1_Izrez iz OPN
2_obst
3_obm_lok_prev

wetransfer-524b5f

Lokacijska preveritev št. 3 (3503-015/2020)

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP LB 22 – Objavljeno v Uradnem listu RS št.: 173/2020, dne 27.11.2020

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve

Preveritev skladnosti elaborata LP ZUreP-2

Elaborat_LP

1_Izrez iz OPN
2_obstojece stanje
3_prikaz lokacijske preveritve

wetransfer-ddee18

Lokacijska preveritev št. 2 (352-025/2019)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠM sever – 4. del

Lokacijska preveritev št. 1 (352-033/2019)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del.

Dopolnjen osnutek odloka.

Javno naznanilo_SD_OPPN_ŠJ_2_del
A_Tekstualni del
2_1a_Geodetski posnetek (SD1)
2_2_Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami (SD1)
3_1_Zasnova prometne infrastrukture (SD1)
3_3_Načrt ureditve (SD1)
3_4_Regulacijska karta (SD1)
3_7_Razporeditev javnih in zasebnih površin (SD1)
3_8_Etapnost izvedbe (SD1)
C1_Izvleček iz hirarhično višjega akta
C2_Pobuda in izhodišča
C3_Povzetek
C4_Prikaz stanja prostora
C5_Strokovne podlage
C6_Mnenja in postopek CPVO
C7_Obrazložitve in utemljitve
C8_Povzetek za javnost
C9_Elaborat ekonomike

Osnutek odloka.

V skladu s 108. in 118. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) občina poziva zainteresirano javnost, da v času od 5. 11. 2019 do 5. 12. 2019,  poda predloge in pripombe na objavljena izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje z oznako Šmartno jug – 2. del.

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3).

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji  – 6 (Kamnolom Kepa)