Delovna telesa Občinskega sveta

Komisija za statut in pravna vprašanja

Komisija za statut in pravna vprašanja ima pet članov. Komisija daje mnenja in predloge v zvezi s skladnostjo splošnih aktov občine z zakoni. Mnenja o skladnosti s predpisi daje tudi v zvezi z drugimi odločitvami občinskega sveta.

Mandat 2018-2022

 • Bojan Lupše – PREDSEDNIK
 • Petra Kovačič Pancar
 • Vanja Rihter
 • Marko Slapničar
 • Franc Adamčič

Mandat 2014 – 2018

 • Janez Vidgaj – PREDSEDNIK
 • Marko Slapničar
 • Franc Adamčič
 • Petra Kovačič Pancar
 • Rafael Pivec

Mandat 2010 – 2014

 • Miroslav Berčon – PREDSEDNIK
 • Igor Možina
 • Gregor Grom
 • Matjaž Aškerc
 • Martin Fortuna

Mandat 2006 – 2010

 • Franc Jaklič – predsednik
 • Marjan Janežič
 • Matjaž Aškerc
 • Karmen Grom
 • Jože Ambrož

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druga imenovanja, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • predlaga odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev,
 • odloča o nezdružljivosti funkcij občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

Mandat 2018-2022

 • Veronika Jesenšek – PREDSEDNICA
 • Franc Props
 • Martin Fortuna
 • Janez Tomažič
 • Anica Bitenc

Mandat 2014 – 2018

 • Veronika Jesenšek – PREDSEDNICA
 • Janez Tomažič
 • Peter Avbelj
 • Petra Kovačič Pancar
 • Srečko Vavtar

Mandat 2010 – 2014

 • Matjaž Aškerc – PREDSEDNIK
 • Petra Kovačič Pancar
 • Marino Dobčnik
 • Franc Jaklič
 • Jože Ponebšek

Mandat 2006 – 2010

 • Franc Černe – PREDSEDNIK
 • Sonja Peterlin Krznar – PODPREDSEDNICA
 • Peter Jože Poglajen – član
 • Petra Kovačič – članica
 • Peter Avbelj – član

Odbor za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor

Mandat 2018-2022

 • Simon Povše – PREDSEDNIK
 • Sašo Goršek
 • Gregor Berčon
 • Srečko Vavtar
 • Bojan Lupše

Mandat 2014 – 2018

 • Srečko Vavtar – PREDSEDNIK
 • Martin Fortuna
 • Janko Končar
 • Anton Tomc
 • Boštjan Toplak

Mandat 2010 – 2014

 • Jože Ponebšek – PREDSEDNIK
 • Franc Props
 • Franc Jaklič
 • Edvard Izlakar
 • Karmen Gradišek

Mandat 2006 – 2010

 • Jože Ponebšek – PREDSEDNIK
 • Janez Trpin
 • Edvard Izlakar
 • Roman Zaman
 • Jožica Žurga

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Mandat 2018-2022

 • Marko Slapničar – PREDSEDNIK
 • Peter Kračan
 • Vinko Femc
 • Gregor Berčon
 • Suzana Kepa

Mandat 2014 – 2018

 • Marko Slapničar – PREDSEDNIK
 • Simon Povše
 • Jože Repovš
 • Ksenija Dremelj
 • Roman Zaman

Mandat 2010 – 2014

 • Franc Props – PREDSEDNIK
 • Mojca Hauptman
 • Janko Končar
 • Rudolf Bregar
 • Marino Dobčnik

Mandat 2006 – 2010

 • Matjaž Aškerc – PREDSEDNIK
 • Peter Jože Poglajen
 • Tomaž Gradišek
 • Vinko Slapničar
 • Milan Povše

Odbor za družbene dejavnosti

Mandat 2018 – 2022

 • Domen Merzel – PREDSEDNIK
 • Darko Vidic
 • Maja Toplak Primc
 • Frančiška Ilar
 • Darja Gorše

Mandat 2014 – 2018

 • Peter Avbelj – PREDSEDNIK
 • Petra Kovačič Pancar
 • Igor Možina
 • Matjaž Hostnik
 • Frančiška Ilar

Mandat 2010 – 2014

 • Petra Kovačič Pancar – PREDSEDNICA
 • Franc Adamčič
 • Marino Dobčnik
 • Marko Brčon
 • Jožef Zadražnik

Mandat 2006 – 2010

 • Joža Žurga – PREDSEDNICA
 • Miroslav Berčon
 • Jernej Peterlin
 • Ani Hostnik
 • Friderik Dacar

Odbor za zaščito in reševanje

Mandat 2018 – 2022

 • Alojzij Smrekar – PREDSEDNIK
 • Franc Adamčič
 • Klemen Repovš
 • Janez Simončič
 • Jože Ponebšek

Mandat 2014 – 2018

 • Igor Možina – PREDSEDNIK
 • Sašo Goršek
 • Franc Adamčič
 • Borut Slapničar
 • Branko Šuštaršič

Mandat 2010 – 2014

 • Petra Kovačič Pancar – PREDSEDNICA
 • Jože Ponebšek
 • Igor Soršak
 • Marjan Janežič
 • Branko Šuštaršič

Mandat 2006 – 2010

 • Marjan Janežič – PREDSEDNIK
 • Petra Kovačič
 • Mitja Jesenšek
 • Branko Šuštaršič
 • Miro Koprivnikar

Nadzorni odbor občine

Mandat 2018 – 2022

 • Marko Simončič – PREDSEDNIK
 • Helena Selan
 • Klavdija Slabe Kokovica
 • Blaž Izlakar
 • Metka Lupše

Mandat 2014 – 2018

 • Marica Kahne
 • Jože Perme
 • Helena Selan
 • Anton Rafael Sinigoj
 • Vera Žlabrovec

Mandat 2010 – 2014

 • Jože Perme – PREDSEDNIK
 • Tomaž Gradišek
 • Milena Mrzel
 • Mateja Volk Mandelj
 • Franc Logonder

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mandat 2018 – 2022

 • Darja Gorše
 • Klavdija Mlakar
 • Romana Doles Čož
 • Janko Končar
 • Marko Rozina

Mandat 2014 – 2018

 • Martin Hostnik – PREDSEDNIK
 • Darja Gorše
 • Gorazd Sinjur
 • Marko Slapničar
 • Klemen Repovž

Mandat 2010 – 2014

 • Matjaž Aškerc, stanujoč Leskovica 17 a, 1275 Šmartno pri Litiji – PREDSEDNIK
 • Miroslav Berčon, stanujoč Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litij
 • Igor Soršak, stanujoč Prečna ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
 • Darja Gorše, stanujoča Velika Kostrevnica 37 c, 1275 Šmartno pri Litiji
 • Gorazd Sinjur, stanujoč Petrušnja vas 16, 1296 Šentvid pri Stični

Mandat 2006 – 2010

 • Zoran Obrez
 • Sonja Peterlin Krznar
 • Miro Koprivnikar
 • Darja Gorše
 • Petra Kovačič