Investicije

Investicije v pripravi

Izgradnja novega vrtca

Situacija_Vrtec ŠMARTNO 2202-17

Situacija_Vrtec ŠMARTNO_situacija 2205-17

Situacija_Vrtec ŠMARTNO_UVOZ s ceste Tlorisi_

Prerez_Vrtec ŠMARTNO 2202-17

Obnova Kulturnega doma v Šmartnem

2_Arh_KD Šmartn_vizualizacije

Mrliška vežica – Velika Štanga

mrliska_vezica_arhitektura_09

08_fasade 07_p

rerezBB 06_

prerezAA 05

_streha 04_ostresje

03_tloris

02_temelji

01_situacija

Pregled investicij 2014-2018

Pregled investicij 2014-2018

 

Vzdrževalna dela na podružničnih šolah-splet

Podružnična šola Kostrevnica

 

Podružnična šola Štangarske Poljane

  

 

Energetska sanacija OŠ Šmartno

Začetek del: 20.6.2014
Predviden zaključek del: 30.9.2014
Izvajalec: TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Predviden obseg del:
Izdelava fasade, izdelava drenaže ob steni objekta, izolacija podstrešja, zamenjava oken (33 kom), montaža žaluzij-električni pogon, zamenjava vhodnih vrat, zamenjava okenskih polic, zamenjava strešne kritine, vgradnja dveh toplotnih črpalk.
nalozba-v-vaso-prihodnost
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, in prve prednostne usmeritve
Energetska sanacija javnih stavb.

energetska-sanacija-os-smartno-09 energetska-sanacija-os-smartno-08 energetska-sanacija-os-smartno-07 energetska-sanacija-os-smartno-06 energetska-sanacija-os-smartno-05 energetska-sanacija-os-smartno-04_0 energetska-sanacija-os-smartno-03 energetska-sanacija-os-smartno-02 energetska-sanacija-os-smartno-01

Izgradnja pločnika Šmartno – Jeze

Predmet investicije je izvedba pločnika ob državni cesti R2 416/1346 Litija–Šmartno, od km 1,677 do km 2,088, ki povezuje naselji Šmartno pri Litiji in Zagorica.

Ob cesti v naselje Jeze poteka ob levi strani obstoječi pločnik širine 1,40m. Zaključi se v obstoječem priključku na regionalno cesto. Nova ureditev predvideva v območju priključka na lokalni cesti zaris prehoda za pešce ter izvedbo obojestranskega pločnika katerega namen je čakalna površina za prehod na lokalni in regionalni cesti. Na regionalni cesti se zariše prehod za pešce v širini 4,00m, ki je navezava za peš promet iz lokalne ceste na regionalno cesto. Ob regionalni cesti se uredi pločnik v širini 1,50m v območju dovoljene hitrosti 50 km/h in v širni 2,60m v območju dovoljene hitrosti 70 km/h do navezave na projekt obvoznice.

Projekt spada med investicije, ki so upravičene do sofinanciranja na osnovi  »Povabila k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili Zakona o financiranju občin (ZFO-1)«. Investicija bo delno financirana iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji, delno pa iz nepovratnih sredstev države.

Vrednost investicije po tekočih fiksnih cenah znaša 221.070,42 € (z vključenim davkom na dodano vrednost). Dela bodo potekala skladno s časovnim načrtom od 01.07.2014 do 30.09.2014.

gradnja-plocnika-jeze-04 gradnja-plocnika-jeze-03 gradnja-plocnika-jeze-02 gradnja-plocnika-jeze-01

Obvoznica Šmartno pri Litiji

Opis projekta

Načrtovana obvozna cesta naselja Šmartno pri Litiji v skupni dolžini 1.408 m se od regionalne ceste R2-416/1346 Litija–Šmartno pri Litiji v Lazih usmeri v smer sever–jug proti Šmarskemu polju, prečka Reko in se nato v centru Šmartnega križa z regionalno cesto R2-417/1190 Šmartno pri Litiji–Ljubež v Lazih. V nadaljevanju trasa ceste poteka skozi kompleks tovarne usnja (IUV) in dalje po zahodni strani Črnega potoka, nato pa se priključi na obstoječo regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji–Radohova vas.

Obseg investicije

V okviru projekta so predvideni naslednji ukrepi:

 • ureditev krožnega križišča,
 • ureditev premostitvenih objektov – prepusta v krožnem križišču in mostu,
 • izvedba regulacij, ureditev in prestavitev vodotokov,
 • izvedba rušitev,
 • ureditev in zaščita komunalnih vodov,
 • ureditev odvodnjavanja,
 • ureditev površin za kolesarski in peš promet,
 • ureditev prometne opreme in signalizacije,
 • krajinska ureditev na območju obvoznice in
 • ureditev avtobusnega postajališča.

Socialno – ekonomski učinki investicije

Pričakovani učinki zgrajene obvoznice so naslednji:

 • izboljšanje prometne varnosti,
 • zmanjšanje gostote prometa skozi naselje Šmartno pri Litiji,
 • višja raven uslug (skrajšanje potovalnega časa in nižji stroški za uporabnike),
 • zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje v naselju Šmartno pri Litiji.

Vrednost investicije in gradnje

Ocenjena celotna vrednost projekta je 8,07 milijona evrov. Vrednost gradbenih del po pogodbi je 2,8 milijona evrov. Po odločbi organa upravljanja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) bo investicijo v višini do 85 % upravičenih stroškov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij

gradnja-obvoznice-smartno-pri-litiji-1-8-2013-16 gradnja-obvoznice-smartno-pri-litiji-23-7-2013-11 gradnja-obvoznice-smartno-pri-litiji-23-7-2013-03

Ureditev vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku ob Levstikovi poti

eu-ekrp-slo-grb

Naziv operacije:
UREDITEV VAŠKEGA JEDRA VKLJUČNO Z OBNOVO CESTE PRI BAJERNIKU OB LEVSTIKOVI POTI

Kratek opis operacije:
Ureditev vaškega jedra v naselju nad Bajernikom in obnova povezovalne ceste v naselju.

Naziv upravičenca:
Občina Šmartno pri Litiji

Višina skupnih stroškov operacije: 226.425,25 EUR,
višina javnih virov financiranja: 81.773,45 EUR sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 98.068,00 EUR sredstva po 23. Členu Zakona o financiranju občin ( SVLR), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
september 2010

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Aleš Krže, Karmen Sadar

OBVESTILO O POTEKU OPERACIJE
Občina Šmartno pri Litiji je v aprilu 2010 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do sredstev  za operacijo Ureditev vaškega jedra vključno z obnovo ceste pri Bajerniku. V mesecu avgustu 20101 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca, na katerem je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Trgograd d.o.o.  Litija.

Investicije se je začela in zaključila v septembru 2010. Obsegala je rekonstrukcijo makadamske ceste v dolžini 293 m in ureditev manjšega platoja s postavitvijo urbane opreme v razcepu ceste.

bajernik-02 bajernik-01

Projekti s podporo EU

obcina-smartno-grbnalozba-v-vaso-prihodnost

Naziv operacije:
GRADNJA VODOVODA LIBERGA – PRESKA NAD KOSTREVNICO – JEŽNI VRH

Kratek opis operacije:
Gradnja cevovoda s prečrpavališčem PR575 in rezervoarjem na trasi med naselji Liberga, Preska nad Kostrevnico, Tisje in ježni vrh, ki predstavlja nadaljevanje že izgrajenega vodovodnega omrežja Velika Kostrevnica-Liberga.

Naziv upravičenca:
Občina Šmartno pri Litiji

Višina skupnih stroškov operacije:
689.909,58 EUR, višino javnih virov financiranja: 140.000 EUR sredstva SVLR (EU), ostalo Občina Šmartno pri Litiji

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev:
maj 2008 do junij 2009

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Karmen Sadar, Krunoslav Križ

OBVESTILO O POTEKU OPERACIJE
Občina Šmartno pri Litiji je 29.2.2008 s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije Vodovod Liberga- Preska nad Kostrevnico-Ježni vrh. V odprtem postopku oddaje javnega naročila je bilo le-to oddano podjetju Trgograd d.o.o., Litija.

Gradnja vodovoda se je začela v maju 2008 z izkopom za cevovod od gasilskega doma Liberga proti Preski nad Kostrevnico, izgrajen je bil tudi centralni vodohran. Cevovod poteka po lokalni cesti, ki je bila zaradi posega na novo preplastena. V juniju 2008 so se začela dela na dveh prečrpavališčih (nad cerkvijo v Libergi in v Preski nad Kostrevnico).

3 2 1