Objavljeno: 7. februar, 2017

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1425, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 335/2, k.o. 1838 Litija.

namera o ustanovitvi služnosti

Rok razpisa: Wednesday, 22. 2. 2017 ob 0:00