Objavljeno: 7. februar, 2017

Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila meteorne kanalizacijske cevi in telekom priključka, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1952/7, 1952/8, obe k.o. 1849 Vintarjevec, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnih lastnikov zemljišč parc. št. 971/3, 971/9, 971/7, 971/2, vse k.o. 1849 Vintarjevec.

namera o ustanovitivi služnosti

Rok razpisa: Wednesday, 22. 2. 2017 ob 0:00