Objavljeno: 12. novembra, 2020

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1025/21, k.o. 1847 Šmartno

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1025/21, k.o. 1847 Šmartno, zemljišče v izmeri 117 m2.

Rok oddajo izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Prijava se odda v sprejemni pisarni Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti na naslov: info@smartno-litija.si. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Šmartno pri Litiji do izteka 20 dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Šmartno pri Litiji, oziroma bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Kupnina se plača v roku 15 dni od izdaje računa. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je: Maša Gril, tel. št. 01 8962 802, masa.gril@smartno-litija.si.

Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Rok razpisa: Wednesday, 2. 12. 2020 ob 15:27