Objavljeno: 19. novembra, 2020

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine na naslovu Staretov trg 12, Šmartno

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi naslednje nepremičnine:

Poslovni prostori na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, št. stavbe 219, del stavbe št. 4 (ID znak 1847-219-4) v izmeri 17,94 m2 in št. 5 (ID znak 1847-219-5) v izmeri 23,36 m2, del stavbe št. 10 (ID znak 1847-219-10) v izmeri 23,28 m2, del stavbe št. 12 (ID znak 1847-219-12) v izmeri 76,94 m2.

Pogoji:

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Nepremičnina se odda v brezplačno uporabo za obdobje 5 let.

Uporabnik krije obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del in stroške zavarovanja.

Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do 9. 12. 2020.

Izjava o interesu naj se poda pisno na Občini Šmartno pri Litiji oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po predmetni nepremični, bo župan, na podlagi sklepa, odločil, komu bo prostor oddan v uporabo.

Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe_brezplačna uporaba_Staretov trg 12

Rok razpisa: Wednesday, 9. 12. 2020 ob 0:00