Objavljeno: 14. septembra, 2018

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze

Na podlagi 112. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 13. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04-popr.) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  za območje Šmartno sever – Jeze.

I.

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  za območje Šmartno sever – Jeze (v nadaljevanju:  SD OPPN).

II.

Javna razgrnitev osnutka SD OPPN bo potekala od 21. 9. 2018 do 21. 10. 2018 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v torek 2. 10. 2018 s pričetkom ob 13. 00, v prostorih Občine Šmartno pri Litiji.

III.

V okviru javne razgrnitve, v času uradnih ur Občine, ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek SD OPPN.

Pripombe in predloge, ki so jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji.  Pisne pripombe k osnutku OPPN se lahko vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošlje po pošti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k osnutku OPPN poteče zadnji dan javne razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebni podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh  Občine Šmartno pri Litiji, oglasni deski občine in na video straneh ATV Signala Litija.

 

Št.: 352-9/2004-47

Šmartno pri Litiji, dne 13. 9. 2018

 

Župan Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l. r.