Objavljeno: 4. julij, 2010

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 (Ur.l. RS, št. 53/2010) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS, št. 86/04)

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji v letu 2010

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji

2. Na razpis se lahko prijavijo posamezniki ali pravne osebe registrirane za izvajanje programov na področju kulture in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki:
– imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih
– da vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt aktivnosti za prihodnje leto.

3. Sofinanciranje iz proračuna za leto 2010 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– plesna in folklorna dejavnost,
– uprizoritvena dejavnost,
– mladinska kultura.

4. Vlagatelji morajo svoje vloge pripraviti in oddati v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji.

5. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske dejavnosti iz točke 3. javnega razpisa je 21.000 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.

7. Vloga mora prispeti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 30.7.2010. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako ‘Ne odpiraj – razpis Kultura 2010’.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, priporočeno po pošti. Komisija ne bo obravnavala vlog, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo predlogov,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. V roku prispele vloge bodo obravnavane na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, odpiranje ponudb ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Z vlagatelji, katerim bodo odobrena sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel.: 01/8962-770, e-mail: karmen.sadar@smartno-litija.si;

Številka: 611-001/2010
Datum: 5.7.2010

Župan
Milan Izlakar l.r.