Objavljeno: 13. novembra, 2019

Informacija za javnost – upravljanje zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik

Javno podjetje INFRA d.o.o. je s podpisom krovne pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), z dne 12. 8. 2019, prevzelo v upravljanje zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Rakovnik – v nadaljevanju Rakovnik.
Agencija RS za okolje (ARSO) je z odločbo z dne, 30. 8. 2019 v okoljevarstvenemu dovoljenju nadomestila oz. je zapisala, da je novi upravljavec Rakovnika javno podjetje INFRA d.o.o. iz Leskovca pri Krškem.
INFRA d.o.o. je dne, 19. 9. 2019 pripravila letni program zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik za leto 2019, ki je osnova za izvedbo del v zvezi z Rakovnikom v letu 2019.
Po podpisu pogodbe o začasnem financiranju upravljanja Rakovnika med MOP in INFRO, z dne, 27. 9. 2019 in aneksa št. 1 k tej pogodbi, z dne, 29. 10. 2019 je podjetje INFRA d.o.o. lahko začelo z naročili del v zvezi z nalogami upravljanja.
Dne, 23. 10. 2019 je bil skupaj z odgovornimi osebami s strani INFRE d.o.o., kot upravljavcem, opravljen inšpekcijski pregled. S strani inšpektorja so jim bila naložena dela, h katerim so takoj pristopili.
INFRA d.o.o., je na podlagi javnega razpisa izbrala  izvajalca, podjetje RAMUK d.o.o. za izvedbo gradbenih  del fizičnega zavarovanja odlagališča nenevarnih odpadkov Rakovnik in Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano iz Maribora za izvajanje monitoringa talnih in izcednih voda na območju Rakovnik. V pripravi je tudi naročilo za izpraznitev bazena izcednih vod, ki jih  je potrebno odpeljati na čiščenje na ustrezno čistilno napravo.

Uslužbenci podjetja INFRA d.o.o. so bili skupaj z izvajalci v petek, 8. 11. 2019 na terenu in so se že pristopili k izvajanju konkretnih nalog. V skladu s podpisano pogodbo, zapisnikom v uvedbo v delo ter dogovorom na terenu se je izvajalec zavezal, da bo ograja okoli zaprtega odlagališča fizično postavljena do predvidoma 29. 11. 2019, prav tako pa so že naročene obvestilne table o novem upravljavcu, omejitvah gibanja in ostalih navodil v zvezi z zaprtim odlagališčem.

Predstavniki  Ministrstva za okolje in prostor in podjetja INFRA d.o.o.  bodo svoje poročilo podali tudi na  predvideni novembrski seji občinskega sveta.

Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji