Objavljeno: 2. november, 2016

Evidentiranje kandidatov (Zveza kulturnih društev Šmartno in turistična društva v Občini Šmartno pri Litiji)

Na podlagi Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur.l. RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) ter 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk, vas pozivamo da podate predloge kandidatov zainteresirane javnosti za člane sveta zavoda. Zainteresira javnost ima v svetu zavoda enega predstavnika zainteresirane javnosti, katerega imenuje občinski svet občine.

Vaše predloge posredujte najkasneje do ponedeljka, 14.11.2016 do 15.00 ure. Pisne predloge pošljite na naslov Občina Šmartno pri Litiji. Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji oziroma jih osebno dostavite v tajništvo občine.

Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Hkrati vas opozarjamo, da je potrebno pri predlogu kandidatov priložiti soglasje kandidata.

Predsednica komisije
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja:
Veronika Jesenšek