Objavljeno: 24. maj, 2019

VABILO NA ODKRITJE SPOMENIKA DAVORINU HOSTNIKU IN OBVESTILO O SPREMENJENEM PROMETNEM REŽIMU

Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji in občina Šmartno pri Litiji bosta v sredo, 29. maja ob 14. uri odkrila na prenovljenem Staretovem trgu v Šmartnem kip publicista, prevajalca, jezikoslovca in pedagoga Davorina Hostnika. Prireditev bo pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja in na pobudo predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce. Ob navzočnosti gostov iz Slovenije in Rusije bosta spomenik odkrila zunanji minister Ruske federacije, Sergej Lavrov in župan Občine Šmartno pri Litiji, Rajko Meserko. V kulturnem programu bodo sodelovali Slovenski oktet, Tamburaški orkester Šmartno in Folklorna skupina Javorje.

Zaradi dogodka bo veljal poseben prometni režim (spodaj priložen načrt prometnega režima v centru Šmartna v času prireditve), zato morajo obiskovalci upoštevati postavljeno cestno prometno signalizacijo in navodila gasilcev. Na samem prireditvenem prostoru nahrbtniki in večje torbe niso dovoljeni.

Občinska uprava

 

PODLOGA-zapora

 

Objavljeno: 21. maj, 2019

Agencija objavila portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov – Geoportal AKOS

Geoportal AKOS (https://gis.akos-rs.si/) je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, ki jih agencija uporablja pri svojem vsakodnevnem delu, in ki predstavljajo dodano vrednost ter uporabne informacije za splošno in strokovno javnost. Med njimi so podatki infrastrukture elektronskih komunikacij, omrežnih priključnih točk, pokritosti s fiksnimi in mobilnimi omrežji ter podatki o namerah o načrtovanih gradnjah gospodarske javne infrastrukture, ki jih agencija, z namenom spodbujanja souporabe in skupne gradnje infrastrukture, zbira neposredno od investitorjev.
Zbrane podatke agencija pridobiva od relevantnih upravljavcev javnih zbirk prostorskih podatkov (npr. Geodetska uprava Republike Slovenije), od operaterjev elektronskih komunikacij ali z lastnimi meritvami in izračuni, pri katerih  poskrbi za enostaven, celovit in inovativen način grafičnega prikazovanja, ki je uporabnikom omogočen, ne glede na stopnjo njihovega informacijskega ali strokovnega znanja.
Bistvena prednost Geoportala AKOS je, da so vsi prostorski podatki zbrani in prikazani na enem mestu, kar omogoča uporabnikom preverjanje možnosti omrežij in storitev elektronskih komunikacij na katerokoli lokaciji v Republiki Sloveniji. Poleg tega uporabnikom omogoča tudi številna dodatna orodja, med katerimi so najpomembnejša izdelava pregledne karte v PDF obliki in hitre spletne analize, s katerimi lahko prevzamejo različne podatke o omrežnih priključnih na nivoju občine ali naselja.
Trenutno agencija na Geoportalu AKOS izmed lastnih podatkov prikazuje rezultate meritev pokrivanja javnih mobilnih omrežij v Sloveniji, ki so bile izvedene na skupno 6.838 km cestnega omrežja na celotnem območju Republike Slovenije, kasneje pa bo sledilo še več lastne vsebine iz celotnega področja dela agencije. Cilji tovrstnega odpiranja podatkov so povezani z višjo učinkovitostjo investicij, transparentnostjo delovanja ter proaktivno objavo in izmenjavo prostorskih informacij.
Glavni namen Geoportala AKOS je prispevek k zmanjšanju stroškov izgradnje visoko zmogljivih omrežij (t.i. VHCN) in spodbujanje souporabe in skupne gradnje. Prav tako je namen portala povezan z informiranjem in krepitvijo vloge končnih uporabnikov, transparentnostjo in odpiranjem informacij in podatkov, ki do sedaj še niso bili dostopni oziroma grafično prikazani.
Skladno s konceptom prostorsko usposobljene družbe je javna prostorska podatkovna infrastruktura s kakovostnimi in zanesljivimi uradnimi prostorskimi in nepremičninskimi podatki ter z uporabnikom prijaznimi storitvami eden ključnih pogojev za gospodarski, družbeni in okoljski razvoj (Strategija državne geodetske službe 2025). Pomen podatkov, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali območje v prostoru, t.i. prostorskih podatkov, se danes izredno povečuje, zato je agencija razvila Geoportal AKOS.

 

 

 

Objavljeno: 14. maj, 2019

4. redna seja (22.05.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik tretje redne seje z dne 21.03.2019
Zapisnik prve korespondenčne seje

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo banje
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) – predlog za prvo branje
 4. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za sprememb namenske rabe prostora in nadomestil stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
 6. Sprejem sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP
 7. Sprejem sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
 8. Predstavitev delovanja Javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
 9. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
 10. Letni program kulture v občini Šmartno pri Litiji za leto 2019
 11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
  Dodatno gradivo – dodano na seji
 13. Solastniški delež Občine Šmartno pri Litiji na nepremičnini – na objektu Športne dvorane Gimnazije Litija, št. stavbe 1835 1551 2, ki stoji na parc. št. 13997, k.o. Hotič
 14. Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2019
 15. Pobude in vprašanja svetnikov

Objavljeno: 6. maj, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla junija 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 5. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic