Objavljeno: 13. marec, 2019

3. redna seja (21.03.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 2. redne seje, z dne 27.02.2019

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 – predlog za drugo branje
 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020
 4. Izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2019
 5. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2019
 6. Predstavitev delovanja Javnega zavoda Bogenšperk
 7. Določitev skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim in s premičnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
 8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 9. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov na 2. redni seji z dne 27.02.2019

Objavljeno: 19. februar, 2019

2. redna seja (27.02.2019)

Dnevni red

Skrajšan zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 19.12.2018 
Skrajšani zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 16.01.2019

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave – točka dodana na seji
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 3. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 – predlog za prvo branje
 4. Soglasje ustanovitelja k spremembam Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Knjižnica Litija v letih 2019 in 2020
 5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom Tisje
 6. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje
 7. Soglasje k Akcijskemu načrtu ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Litija-Šmartno pri Litiji 2018-2020
 8. Elaborat za oblikovanje cen storitve GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov RCERO
 9. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem – točka dodana na seji
 10. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 16.01.2019

Objavljeno: 7. februar, 2019

PREČKANJE DRŽAVNE CESTE PRI SPOMENIKU (USTJE)

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji prejema več vprašanj občanov in inštitucij glede prehajanja državne ceste na območju »Ustja«, na križišču državne ceste R3 645/1189 in lokalne ceste 208241 (Litija – Šmartno) oz. zahtev za vzpostavitev prehoda za pešce na tem območju.

Za razumevanje trenutne prometne ureditve na območju vam posredujemo kratek povzetek dogajanja, ki je pripeljalo do nastale prometne ureditve.

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2017 zaključila z rekonstrukcije LC 208241 Litija – Šmartno.

Ker se je z deli posegalo tudi na državno cesto R3 645/1189 Zadvor – Šmartno pri Litiji, so bila dela izvedena v skladu s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo.

V okviru projekta se je (moral) zaradi slabe preglednosti nad pešci s strani voznikov ukiniti prehod za pešce, ki je bil lociran ob koncu stanovanjskega objekta Ustje 22, saj ni izpolnjeval zakonsko predpisanih minimalnih zahtev (osvetlitev, preglednost).

Namesto prehoda za pešce se je omenjeni odsek državne ceste uredil na način, da se je obojestransko, na ustrezni razdalji postavil prometni znak 2232-3 »omejitev hitrosti na 30 km/h« in prometni znak 2429 »otroci na vozišču«, z dopolnilno tablo 4103 »v dolžini 100m«. Dodatno so se na cestišče v obeh smereh vrisale talne oznake 5606 »otroci na vozišču«.

Na vozišču državne ceste so se izvedle tudi posebne talne oznake v obliki »stopal«, ki služijo pešcem za vodenje na mesto prečkanja, kjer je zagotovljena optimalna preglednost, vendar pešcu ne »dajejo prednosti«.  Prehod za pešce voznikom in ostalim udeleženci cestnega prometa nalaga, da morajo na prehodu za pešce, na katerem promet ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena uradna oseba, omogočiti pešcem varno prečkanje vozišča, ki so na prehodu ali stopajo nanj.

Pešec, ki sledi talnim oznakam »stopala«, pa lahko prečka cesto šele takrat, ko je prečkanje varno.

Posebne talne oznake so bile izvedene kot poskusna rešitev, ki naj bi pripomogla k bolj preglednemu vodenju pešcev na odseku, kjer ni možno označiti prehoda za pešce v skladu s predpisi ter so namenjene za izboljšanje varnosti hoje pešcev.

Prehod za pešce, ki je bil daljše časovno obdobje vzpostavljen na območju je bil problematičen, saj je preglednost voznikov nad pešci, ki prihajajo s smeri vrtca na državno cesto zelo slaba (preglednost omejujeta tako stanovanjska stavba, v zadnjem času pa še dodan prizidek in živa meja).

Spodnja slika prikazuje preglednost nad pešci iz oddaljenosti cca 10 m od nekdanjega prehoda za pešce (posnetek iz leta 2012)

Iz zgornje slike je razvidno, da bi bila preglednost nad pešci, ki prihajajo iz smeri Ustja in nadaljujejo pot proti vrtcu ustrezna, nad tistimi, ki prihajajo iz vrtca in nadaljujejo pot proti Ustju pa ne (zaradi objektov ob cesti).

Stopala, ki so se izvedla kot poskusno polje, pešca iz smeri vrtca proti Ustju vodijo cca 15 m naprej, s tem pa pešec pridobi preglednost nad prometom v smeri Jezov, vozniki pa pridobijo preglednost nad pešcem.

Prikaz smeri prečkanja ob upoštevanju talne oznake »stopal«.

V kolikor imate na obstoječo prometno ureditev pripombo ali predlog, ga lahko pošljete na elektronski naslov: info@smartno-litija.si  s pripisom prehod preko državne ceste »Ustje«.

Občina Šmartno pri Litiji