Objavljeno: 31. marca, 2020

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla maja 2020, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 4. 2020 v elektronski obliki na naslov: krajevnenovice@bogensperk.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 30. marca, 2020

Sklep župana o dostopu do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje za Občino Šmartno pri Litiji

Sklep_dostop do trgovin 30 3 2020

6. člen ODLOK-a o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa:

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta ter zaščitnih rokavic.

Vljudno vas prosimo, da ne hodite po nakupih po nepotrebnem oziroma prepogosto.

Objavljeno: 30. marca, 2020

OBVEZNO RAZKUŽEVANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB

V Odloku o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št.: 37/2020, v veljavi od 29. 3. 2020) so navedena sledeča navodila:

1)Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja je v posamezni večstanovanjski stavbi odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.

2) Oprema v skupnih prostorih iz prejšnjega odstavka je zlasti: ‒ kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ‒ ograje v večstanovanjski stavbi, ‒ stikala za upravljanje in kabine dvigala, ‒ stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, ‒ oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami.

3) Upravnik večstanovanjske stavbe na vidnem mestu, pred vstopom v dvigalo večstanovanjske stavbe, namesti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.«.

4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka zagotoviti lastniki v večstanovanjskih stavbah.

 

Urad za kemikalije glede razkuževanja svetuje:

Površine očistite z navadnim detergentom in jih razkužite s proizvodi za dezinfekcijo, ki imajo (na etiketi ali v navodilih) navedeno protivirusno delovanje. Pri njihovi uporabi dosledno upoštevajte navodila za uporabo, saj v nasprotnem primeru dezinfekcija ne bo učinkovita. Kot priročno sredstvo za dezinfekcijo lahko uporabljate tudi 0.05%-0,1% raztopino natrijevega hipoklorita (varekina).

Poleg razkuževanja poskrbite tudi za zračenje prostorov.
 

Objavljeno: 29. marca, 2020

STAREJŠI PO NAKUPE LE MED 8. IN 10. URO

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada je sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20) se v 2.a členu drugi  odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.«.
Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine od 8.00 do 10.00 ure se želi to ranljivo skupino dodatno zaščiti tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov.

Ta odlok začne veljati 30. marca 2020.

Objavljeno v Uradnem listu RS št. 37/2020

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Objavljeno: 29. marca, 2020

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:

 • gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
 • dostop na javna mesta in površine,
 • gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za (3. člen):

 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča (4. člen). Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini. Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena dovoljuje tudi:

 • skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
 • skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20).

Vir: Vlada Republike Slovenije
https://www.gov.si/novice/2020-03-29-od-polnoci-prepoved-gibanja-izven-obcine-stalnega-ali-zacasnega-prebivalisca/

Objavljeno: 27. marca, 2020

Obvestilo – odpiralni čas lekarne

LEKARNA NOVA LITIJA (v zdravstvenem domu)
Spremenjen delovni čas: ponedeljek – petek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-12.00, nedelja in prazniki: 9.00-12.00
Lekarna Litija Nova prosi, da  nujna zdravila ali zdravila,  predpisana tisti dan, naročate na telefonski številki 01 777 02 41. Tako se bo zmanjšala dolga čakalna vrsta, saj bodo zdravila pripravili vnaprej za prevzem.

LEKARNA  LITIJA (pri mostu)
Lekarna Litija (pri mostu) je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 za potrebe Civilne zaščite in tudi za zunanje obiskovalce.

Objavljeno: 26. marca, 2020

Odgovori na najpogostejša vprašanja, vezana na ukrepe, ki jih prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vprašnja_in_odgovori_ postopki