Objavljeno: 7. septembra, 2017

1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani www.las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost/ dne 4.9.2017, objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad ESRR.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je 10. 10. 2017.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 592.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 % EU sredstev, 20 % pa predstavlja zasebni prispevek.

Upravičena območja izvajanja operacij: operacije se lahko izvajajo samo na območju naslednjih naselij:

 • Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Videm
 • Občina Kamnik: Kamnik, Mekinje
 • Občina Litija: Litija
 • Občina Lukovica: Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Krašnja
 • Občina Moravče: Moravče
 • Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01 896 27 13, vsak delovnik od 9.00 do 14.00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do 6. 10. 2017.

Objavljeno: 7. septembra, 2017

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo
tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave,
lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla oktobra 2017, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 9. 2017 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 5. septembra, 2017

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2017

Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2017. Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2017 lahko oddajali nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji:

Torek, 26.09.2017
LITIJA – Graška Dobrava; parkirišče Mercator 12.00 – 13.30
SPODNJI LOG – parkirišče Dornik 14.00 – 15.00
POLŠNIK – parkirišče pri trgovini 15.30 – 16.30
LITIJA – Rozmanov trg; poleg otroškega igrišča 17.00 – 18.00

Sreda, 27.09.2017
DOLE – parkirišče pri trgovini KGZ Trebnje 8.00 – 9.00
GABROVKA – parkirišče med trgovino in gasil. domom 9.30 – 10.30
JABLANICA – parkirišče pri gasilskem domu 11.00 – 12.00
PRIMSKOVO – Gradišče – na Kopačiji 12.30 – 13.30
KOSTREVNICA – parkirišče pri gasilskem domu 14.00 – 15.00
ŠMARTNO – parkirišče pri Osnovni šoli 15.30 – 16.30
ŠTANGARSKE POLJANE – parkirišče pri gasil. domu 17.00 – 18.00

Četrtek, 28.09.2017
HOTIČ – parkirišče pri gasilskem domu 9.00 – 10.00
VAČE – parkirišče pri gasilskem domu 10.30 – 11.30
RIBČE – parkirišče pri stavbi KS 12.00 – 13.00
KRESNICE – parkirišče pri trgovini M-KGZ 13.30 – 14.30
JEVNICA – parkirišče pri trgovini M-KGZ. 15.00 – 16.00

Kaj so nevarni odpadki iz gospodinjstev?

 • BARVE in barvam sorodne snovi: premazi za les in kovine, lepila, črnila, kartuše,
  tonerji …
 • ČISTILA: jedka čistila, odstranjevalci madežev …
 • ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, kapsule …
 • JEDILNA OLJA IN MAŠČOBE: jedilna olja, masti …
 • KEMIKALIJE: organska topila, kisline, baze, fotokemikalije …
 • PESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem …
 • KOZMETIKA: laki, barve za lase, spreji (prazne in polne tlačne posode), odstranjevalci laka …
 • BATERIJE in AKUMULATORJI: gumbne, navadne, alkalne, Ni-Cd …
 • FLUORESCENTNE CEVI IN ODPADKI, KI VSEBUJEJO ŽIVO SREBRO: varčne žarnice, toplomeri …
 • EMBALAŽA ki vsebuje ostanke nevarnih snovi: plastična, kovinska, lesena, steklena,

Kako prepoznamo nevaren odpadek?

Nevarni odpadek ima eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Simboli, ki povedo nevarnost posameznih snovi ali odpadkov, pa so naslednji:

Z izdelkom, ki ima na embalaži eno ali več oznak, ki pove nevarnost, je potrebno po uporabi ravnati skladno z določili o ravnanju z nevarnimi odpadki. Ne smemo ga odložiti v zabojnik za preostanek komunalnih odpadkov ampak ga moramo oddati ločeno. Prazno embalažo od nevarnih snovi pa lahko odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom. Nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih pa lahko oddamo tudi v Zbirnem centru Litija, Ponoviška 15 in v Zbirnem centru Šmartno, Grumova 6a, v obratovalnem času posameznega zbirnega centra.

Objavljeno: 20. junija, 2017

16. redna seja (28. 06. 2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 17.05.2017

Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o rebalansu proračuna občine Šmartno 2017 skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 4. Odlok o spremembi meje območij med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica – predlog za drugo branje
 5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za drugo branje
 6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoto urejanja ŠM_40 – predlog za drugo branje
 7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OLN Šmartno jug-del – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega načrta razvoja Občine Šmartno pri Litji – predlog za drugo branje
 10. Zaključni račun občine za leto 2016
 11. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 2017-2018
 12. Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču ŠMELC v Litiji
 13. Sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev
 14. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 15. Kadrovske zadeve:
  1. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
  2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk
 16. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 17.05.2017

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

 

 

Objavljeno: 13. decembra, 2016

3. izredna seja (21.12.2016)

Dnevni red

dnevni red

 

 1.  Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 -predlog za drugo branje
 2.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del – predlog za drugo branje
 3.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja z oznako ŠM_14 – predlog za prvo branje
 4.  Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji
 5. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode
 6.  Informacija o poteku sprejemanja prostorskih aktov v zvezi s kamnolomom Kožlivc
 7.  Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
 8. Kadrovske zadeve:
 • Imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor občine
 • Razrešitev dosedanjega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • Imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 • Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Bogenšperk

Dodatno gradivo dodano na seji sveta:

Sklep o razširitvi dejavnosti Javnega zavoda Bogenšperk

Prenos vodovoda Cerovica – Selšek v upravljanje KSP Litija d.o.o. in zaveza občine o gradnji gospodarske javne infrastrukture

Objavljeno: 7. decembra, 2016

Zdravje v občini 2016

Prospekt  Zdravje v občini 2016 namenjen pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem.

Okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje. S prikazom zdravstvenega stanja želimo spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti odločevalce, pri njihovih aktivnostih za promocijo in krepitevzdravja svojih prebivalcev. Podatke za vse slovenske občine, dodatne grafične prikaze in definicije kazalnikov najdete na spletni strani http://obcine.nijz.si.

Več podatkov o zdravju pa lahko najdete na spletni strani https://podatki.nijz.si.

Objavljeno: 30. novembra, 2016

Prireditvi ob Prešernovem rojstnem dnevu

Knjižnica Litija bo Prešernov rojstni dan, 3. december, počastila z dvema dogodkoma.

KNJIŽNICA ŠMARTNO, četrtek, 1. december 2016, ob 19. uri – Otvoritev fotografske razstave “Bližina”, avtor Matjaž Janežič
KNJIŽNICA LITIJA, petek, 2. december 2016, ob 19. uri – literarno-likovni dogodek v sodelovanju z društvom LILA in Kvartopirci, domačimi pesniškimi ustvarjalci

KNJIŽNICA ŠMARTNO, četrtek, 1. december 2016, ob 19. uri
Otvoritev fotografske razstave “Bližina”, avtor Matjaž Janežič

Zmagovalec fotografskega natečaja Občine Šmartno pri Litiji 2015 bo predstavil bližnje oz. mikro fotografske posnetke iz narave. Barve in oblike z natančnim približanjem objektiva izražajo že skoraj umetniški značaj. Zanimivo, presenetljivo in izzivalno.

KNJIŽNICA LITIJA, petek, 2. december 2016, ob 19. uri
Literarno-likovni dogodek v sodelovanju z društvom LILA in Kvartopirci, domačimi pesniškimi ustvarjalci.

Na ogled bodo dela ljubiteljskih ustvarjalcev, ki jih je navdihnilo ustvarjanje slikarke Mire Pregelj in so svojo ustvarjalnost izrazili v likovnem ex temporu »Po slikarkinih poteh«. Razstava je uvod v spominske slovesnosti ob 50-letnici smrti slikarke Mire Pregelj (22. december 1966).

Kvartopirci nas bodo pritegnili v t.im. ulično poezijo, ki predstavlja žive pesnike, saj so se odločili, da je napočil čas, da se poezija spet bere, da se položijo karte na mizo. Kvartopirci so: Goran Mlakar, Urh Props, Jan Poglajen, Rok Berdajs. Navdih za pesmi črpajo iz življenjskih situacij, ki so vse prej kot dolgočasne.

Objavljeno: 29. novembra, 2016

Javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Datum objave: 29. 11. 2016
Kraj, datum in čas izvedbe: 16. 12. 2016
Javna dražba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 16. 12. 2016, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premože¬njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 in sklepa 13. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 23.11.2016, objavlja

javno dražbo za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

1. Predmet prodaje je stanovanje št. 1, ID znak 1847-1378-1, v stavbi ID 1378, na naslovu Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji. Stanovanje obsega dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 26,88 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,6 m2, vetrolov v izmeri 2,7 m2, shrambo v izmeri 2,89 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2. Stanovanju pripada 231/1000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/10, k.o. Šmartno (ID 1847),
a) Etažna lastnina za zgoraj naveden večstanovanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6336095, ID energetske izkaznice 2016-209-112-41804.
b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja.
c) Izklicna cena za stanovanje znaša 45.610,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV ne plača.
d) najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR.
e) Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 4.610,00 EUR.
f) elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas in je zasedeno. V primeru nakupa, stopi pridobitelj stvari na mesto najemodajalca oziroma lastnika.
g) Obstoj predkupne pravice: /

2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 16. 12. 2016, in sicer ob 10. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

3. Udeležba na javni dražbi in pogoji:

Na javni dražbi stanovanja lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo:
a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za stanovanja in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
b) fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb, oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe),
c) davčno številko oziroma ID številko za DDV,
d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in
e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
f) originalno dokazilo, da ima interesent pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe).

Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

4. Kupec, poleg kupnine, nosi stroške cenitve stanovanja, davek na promet nepremičnin v višini 2% ter vse stroške notarja in sodnih taks v zvezi s prenosom lastninske pravice in vpisa v zemljiško knjigo (overitev podpisa, vložitev zemljiškoknjižnega predloga ipd). Pogodbo o prenosu lastninske pravice pripravi Občina, na lastne stroške.

5. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

6. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do vključno dne 14.12.2016 za stanovanje plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti, navedeno v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193.

Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani dražbi.

7. Plačilni pogoji:

Kupec mora plačati kupnino v denarju. Rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana.

8. Dodatni pogoji:

a) Nakup stanovanja se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake.
b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe.
c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Šmartno pri Litiji.
d) Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil stanovanje v last in posest, takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
e) Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.

9. Pravila dražbe:

a) Dražbo vodi s strani župana pooblaščena oseba. Draži lahko tisti, ki je najkasneje dne 14.12.2016 plačal varščino za stanovanje in to dokazal s pisnim potrdilom.
b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo.
c) Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno.
f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za izklicno ceno.
g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, stanovanje ni prodano, če eden ne zviša cene.
h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe.
i) Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ((Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014).

10. Župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma pooblaščeni uslužbenec, ki vodi dražbo, s so-glasjem župana, lahko ustavi postopek prodaje stanovanja do sklenitve pravnega posla.
V tem primeru Občina Šmartno pri Litiji povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prihod ter morebitno vplačano varščino, brez obresti.

11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Aleš Jurič), lahko tudi po elektronski pošti: ales.juric@smartno-litija.si.

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si

 

Občina Šmartno pri Litiji
Župan
Rajko Meserko

Rok razpisa: Friday, 16. 12. 2016 ob 10:00

Objavljeno: 29. novembra, 2016

Namera o ustanovitvi služnosti 466-48/2016-8

Številka: 466-48/2016-8
Datum: 28.11.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila elektro priključka, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 872/3, k.o. 1851 Gradišče, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnih lastnikov zemljišč parc. št. 498/2, 872/2, 498/1, 897/2, vse k.o. Gradišče.

Za ustanovitev služnosti na delu nepremičnine bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Namera 466-48/2016-8

Rok razpisa: Wednesday, 14. 12. 2016 ob 16:00

Objavljeno: 21. novembra, 2016

Litija in Šmartno pri Litiji kot skupna destinacija v postopku pridobivanja certifikata Slovenia Green

slovenia-green

Občini Litija in Šmartno pri Litiji se kot skupna destinacija pridružujeta zavezi k trajnostnemu razvoju turizma in vstopata v zeleno shemo slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter hkrati omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu. Skupna ocena stanja se meri na treh ravneh – med prebivalci obeh občin, turističnimi ponudniki in obiskovalci turističnih točk.

Prebivalce obeh občin in obiskovalce katerekoli turistične točke v destinaciji Litija – Šmartno pri Litiji prosimo, da nam z izpolnitvijo kratke ankete pomagate pri izdelavi analize trenutnega stanja, na podlagi katere bomo v prihajajočem letu sprejeli ukrepe za izboljšanje kakovosti trajnostnega poslovanja na področju turizma in turističnega razvoja destinacije Litija – Šmartno pri Litiji.

V letu 2016 je v nacionalno shemo vključenih že 17 destinacij z znakom Slovenia Green. Postopek za pridobivanja certifikata Slovenia Green Destination za občini Litija in Šmartno pri Litiji koordinira Razvojni center Srca Slovenije.