Objavljeno: 2. septembra, 2019

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla oktobra 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 9. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 31. maja, 2019

Slavnostno odkritje spomenika Davorinu Hostniku

Na prenovljenem Staretovem trgu v Šmartnem pri Litiji so v sredo, 29.5.2019 ruski zunanji minister Sergej Lavrov, slovenski zunanji  minister Miro Cerar in župan Rajko Meserko odkrili kip publicista, prevajalca, jezikoslovca in pedagoga, rojaka  Davorina Hostnika.

Podobo mladega Hostnika je v bron zajel ruski umetnik Nikolaj Mašukov.

V spomin na ta dogodek  je minister Lovrov v dar prejel izvod prvega Rusko – slovenskega slovarja, avtorja Davorina Hostnika.

Župan ruskega mesta Rilsk  Dimitrij Velikodnij in župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko sta ob tej priložnosti podpisala listino o sodelovanju.

V kulturnem programu, ki ga je pripravila Andreja Štuhec; direktorica Knjižnice Litija, povezovala pa sta  Ana Črne in Vladimir Peršurič, so sodelovali Slovenski oktet, KUD Folklorna skupina Javorje in Tamburaški orkester Šmartno.

 

 

Objavljeno: 14. septembra, 2018

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze

Na podlagi 112. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 13. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04-popr.) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  za območje Šmartno sever – Jeze.

I.

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  za območje Šmartno sever – Jeze (v nadaljevanju:  SD OPPN).

II.

Javna razgrnitev osnutka SD OPPN bo potekala od 21. 9. 2018 do 21. 10. 2018 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v torek 2. 10. 2018 s pričetkom ob 13. 00, v prostorih Občine Šmartno pri Litiji.

III.

V okviru javne razgrnitve, v času uradnih ur Občine, ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni osnutek SD OPPN.

Pripombe in predloge, ki so jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji.  Pisne pripombe k osnutku OPPN se lahko vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošlje po pošti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi. Rok za pripombe k osnutku OPPN poteče zadnji dan javne razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

IV.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebni podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh  Občine Šmartno pri Litiji, oglasni deski občine in na video straneh ATV Signala Litija.

 

Št.: 352-9/2004-47

Šmartno pri Litiji, dne 13. 9. 2018

 

Župan Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l. r.

Objavljeno: 7. septembra, 2018

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla oktobra 2018, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 9. 2018 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 14. maja, 2018

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo
tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave,
lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Naslednja številka občinskega glasila bo izšla junija 2018, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 5. 2018 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

Uredništvo Krajevnih novic

Objavljeno: 11. maja, 2018

Tretja javna dražba za prodajo nepremičnin v Šmartnem pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 50. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premože­njem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 in 2018 in sklepa 5. Izredne seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 20.12.2017, objavlja

 

tretjo javno dražbo

za prodajo nepremičnin v Šmartnem pri Litiji

 

 1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:

 

Stanovanje št. 4, v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, številka dela stavbe 1847-1378-5.

 

Stanovanje obsega: dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 22,95 m2, spalnico v izmeri 5,39 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,33 m2, hodnik  v izmeri 1,81 m2, stopnišče v izmeri 4,69 m2 in teraso v izmeri 48,10 m2. Stanovanju pripada 3361/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/10, k.o. Šmartno. Etažna lastnina za zgoraj naveden večsta­novanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6708421, ID energetske izkaznice 2017-432-337-50580.

 

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.

 

Izklicna cena za stanovanje znaša 48.845,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV ne plača.

 

Najnižji znesek višanja kupnine znaša 500,00 EUR. Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 4.884,50 EUR.

 

V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje ni zasedeno in ni obremenjeno s predkupno pravico.

 

Stanovanje št. 2, v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 80,1275 Šmartno pri Litiji, številka dela stavbe ID 1847-1378-2.

 

Stanovanje obsega: dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 25,15 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,7 m2, vetrolov v izmeri 3,05 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2, na parc. št. 624/14, k.o. 1847 Šmartno. Stanovanju pripada 2019/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/10, k.o. Šmartno. Etažna lastnina za zgoraj naveden večsta­novanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6336096, ID energetske izkaznice 2017-432-337-53016.

 

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.

 

Izklicna cena za stanovanje znaša 37.090,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV ne plača.

 

Najnižji znesek višanja kupnine znaša 500,00 EUR. Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 3.709,00 EUR.

 

V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje ni zasedeno in ni obremenjeno s predkupno pravico.

 

Stanovanje št. 2 v pritličju/mansardi večstanovanjske stavbe Zavrstnik 82, 1275 Šmartno pri Litiji, številka dela stavbe ID 1847-1377-2.

 

Stanovanje obsega: dnevni prostor s kuhinjsko nišo v izmeri 25,05 m2, kopalnico z WC-jem v izmeri 3,66 m2, vetrolov v izmeri 3,04 m2 in teraso v izmeri 4,03 m2, na zemljišču parc. št. 624/19, k.o. 1847 Šmartno. Stanovanju pripada 2879/10000 delež skupnega dela stavbe, parc. št. 624/12, k.o. 1847 Šmartno. Etažna lastnina za zgoraj naveden večsta­novanjski objekt je urejena. Stanovanje je v katastru stavb, vpisano z ID 6328004, ID energetske izkaznice 2017-432-337-50582.

 

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.

 

Izklicna cena za stanovanje znaša 36.353,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV ne plača.

 

Najnižji znesek višanja kupnine znaša 500,00 EUR. Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 3.635,30 EUR.

 

V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanje ni zasedeno in ni obremenjeno s predkupno pravico.

 

Stanovanjski objekt ID 1847-233-1, na naslovu Usnjarska 13, 1275 Šmartno pri Litiji

 

Stanovanjski objekt v skupni površini 109,06 m2, obsega klet v izmeri 10,64 m2, pritličje v izmeri 42,52 m2, mansardo v izmeri 46,00 m2 in podstrešje v izmeri 9,90 m2. K objektu pripada stavbno zemljišče na parc. št. 86/3, k.o. 1847 Šmartno (ID znak parcela 1847 86/3) – v izmeri 191 m2 ter stavbno zemljišče na parc. št. 87/5, k.o. 1847 Šmartno (ID znak parcela 1847 87/5), zemljišče v izmeri 80 m2. Izdelana je energetska izkaznica z ID 2017-432-337-50586.

 

Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premože­nja.

 

Izklicna cena za stanovanjski objekt in zemljišča znaša 81.100,00 EUR. V ceno ni vštet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga nosi kupec ter pripadajoči DDV, ki se obračuna pri prodaji zemljišč. Skladno s 7. točko 44. člena ZDDV-1, se DDV od stanovanjskega objekta ne plača.

 

Najnižji znesek višanja kupnine znaša 500,00 EUR. Varščina znaša 10 % izklice cene in sicer 8.100,00 EUR.

 

V elektronski zemljiški knjigi Vrhovne­ga sodišča Republike Slovenije pri tem stanovanju niso vpisane stvarne služnosti ali druga stvarna bremena. Stanovanjski objekt ni zaseden in ni obremenjen s predkupno pravico.

 

 1. Način, kraj in čas dražbe: javna draž­ba bo potekala na naslovu: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, dne, ponedeljek 11.06.2018, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, in sicer:
 • za nepremičnino pod točko 1. A. te javne dražbe ob 10.00 uri,
 • za nepremičnino pod točko 1. B. te javne dražbe ob 10.15 uri,
 • za nepremičnino pod točko 1. C. te javne dražbe ob 10.30 uri,
 • za nepremičnino pod točko 1. D. te javne dražbe ob 10.45 uri.

 

 1. Pogoji prodaje:
 • V skladu z 6. in 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/2018) na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba v skladu s 7. odstavkom 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
 • Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno;
 • V primeru obstoja predkupne pravice na nepremičnini, ki je predmet javne dražbe, lahko predkupni upravičenec uveljavlja predkupno pravico na javni dražbi ali v 30 dneh po prejemu obvestila o uspešno izvedeni javni dražbi;
 • V roku 15 dni od dneva javne dražbe oz. po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Prodajalec lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni ali pa zadrži varščino. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Občina Šmartno pri Litiji pravico zadržati vplačano varščino;
 • Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
 • V skladu z 2. odstavkom 48. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018) bo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine;
 • Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
 • Pogodbo o nakupu nepremičnine pripravi Občina, na lastne stroške.

 

 

 

 1. Udeležba na javni dražbi:

 

Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da predloži:

 1. dokazilo o pravočasno plačanem zne­sku varščine za nepremičnino, ki jo draži, in šte­vilko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine,
 2. predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
 3. predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma AJPES-a (samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev;
 4. notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, če se javne draž­be udeleži pooblaščenec.

 

Kandidati se bodo morali 10 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili, navedenimi v prejšnjem odstavku te točke.

 

Vse listine, razen dokazila o plačilu varščine, je potrebno priložiti v izvirniku ali pa overjeni kopiji.

 

Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.

 

Interesenti, ki ne bodo predložili zahtevanih do­kazil, bodo izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.

 

Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.

 

 1. Varščina

 

Udeleženci javne dražbe morajo naj­kasneje do vključno dne, torek 05.06.2018, za nepremičnino, ki jo dražijo, plačati varščino v višini 10% izklicne vrednosti nepremičnine, navedene v tem razpisu, na TRR občine, št. 0139401 00000 193 (obvezno pripisati NEPREMIČNINA A ali B ali C ali D).

 

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe.

 

Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.

 

V kolikor oseba, ki je vplačala varščino, iz neupravičenih razlogov ne bo pristopila na javno dražbo oz. kljub udeležbi na javni dražbi ne bo pripravljena kupiti predmeta javne dražbe, prodajalec obdrži varščino.

 

 1. Plačilni pogoji:

 

Kupec oziroma dražitelj mora plačati kupnino v denarju. Rok plačila je 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Če kupec oziroma dražitelj v odprtem roku ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se postopek ponovi, Občina Šmartno pri Litiji pa zadrži varščino.

 

 1. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

 

 • Nakup nepremičnin se opravi po siste­mu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgo­varja za stvarne in pravne napake.
 • Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo ter mu izročil nepremičnino v last in posest, takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev (davek na promet nepremičnin) ter drugih stroškov, ki ga bremenijo, skladno z določili te javne dražbe.
 • Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse tekoče obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.

 

 • Dražbo vodi s strani župana pooblaščena oseba.
 • Izklicna vrednost stanovanja oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe na­vedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in dražitelja seznani, da bo pozvan k podpisu pogodbe.
 • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
 • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je stanovanje prodano za iz­klicno ceno.
 • Če sta dva ali več dražiteljev, ki draži­jo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodano, če eden ne zviša cene.
 • Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
 • Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

 

 1. Ostale informacije:

 

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji, na tel. 01/8962 802 (Maša Gril), lahko tudi po elektronski pošti: masa.gril@smartno-litija.si.

 

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogo­voru.

 

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji www.smartno-litija.si.

 

Št. zadeve: 466-017/2018-2

 

                                                                            Občina Šmartno pri Litiji

                                                                                                                          Župan

                                                                                                                                   Rajko Meserko

Rok razpisa: Tuesday, 5. 6. 2018 ob 16:00

Objavljeno: 19. septembra, 2017

Predčasno glasovanje o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec

Volivci, ki so na dan glasovanja (24. 9. 2017) odsotni, lahko glasujejo predčasno na posebnem volišču v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Predčasne volitve bodo potekale v četrtek 21. 9. 2017 na posebnem volišču v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. Volivci lahko na navedeni dan svoj glas oddate med 8.00 in 18.00 uro.

Objavljeno: 14. septembra, 2017

4. izredna seja (20.09.2017)

Dnevni red

 1. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu OPN Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za drugo branje
 3. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM-40 – predlog za drugo branje
 4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-25 – predlog za drugo branje
 5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM-37 in del ŠM-36 – predloga za prvo branje
 6. Poročilo o neurju z močnim vetrom, nalivi in točo z dne, 28. 8. 2017