Objavljeno: 26. maja, 2020

9. redna seja (03.06.2020)

Dnevni red

9. redna seja – dnevni red sprejet na seji

Skrajšani zapisnik 8. redne seje z dne, 29.01.2020
Zapisnik 2. korespondnečne seje

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
 3. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 5. Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami – predlog za prvo branje
 6. Izpolnitev zahtev iz Notarskega zapisa SV 1290-2007 – gradivo dodano na seji
 7. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 in plan dela za leto 2020
 8. Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
 9. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom Tisje – gradivo dodano na seji
 10. Ocena poškodovanosti cest in plan dolgoročne obnove in asfaltiranja cest z oceno stroškov v občini Šmartno pri Litiji
 11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – dodatek
 13. Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2020 in Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2020 – dodatek
 14. Kadrovske zadeve:
  – imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Mestne lekarne
  – imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 15. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov osme redne seje Občinskega sveta z dne 29.01.2020
Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 2. korespondenčni seji

Zapisnik zbora občanov naselja Šmartno in dela naselja Mala Kostrevnica

Informacija o upravljanju zaprtega odlagališča Rakovnik – gradivo dodano na seji