Objavljeno: 15. oktobra, 2019

5. redna seja (23.10.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 4. redne seje z dne 22.05.2019
Skrajšani zapisnik 2. izredne seje z dne 10.07.2019

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze – predlog za drugo branje
 4. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Pravilnik o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji
 7. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje
 8. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2019-2020
 9. Poročilo o izvajanju zimske službe 2018-2019
 10. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2019-2020
 11. Sprememba letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženja občine za leto 2019
 12. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 13. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje uredniškega odbora Krajevnih novic
  – Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
 14. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 4. redni seji z dne 22.05.2019
Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 2. izredni seji z dne 10.07.2019