Objavljeno: 14. maja, 2019

4. redna seja (22.05.2019)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik tretje redne seje z dne 21.03.2019
Zapisnik prve korespondenčne seje

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo banje
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (sprememba št. 3) – predlog za prvo branje
 4. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za sprememb namenske rabe prostora in nadomestil stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018
 6. Sprejem sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP
 7. Sprejem sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
 8. Predstavitev delovanja Javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
 9. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
 10. Letni program kulture v občini Šmartno pri Litiji za leto 2019
 11. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 12. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
  Dodatno gradivo – dodano na seji
 13. Solastniški delež Občine Šmartno pri Litiji na nepremičnini – na objektu Športne dvorane Gimnazije Litija, št. stavbe 1835 1551 2, ki stoji na parc. št. 13997, k.o. Hotič
 14. Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2019
 15. Pobude in vprašanja svetnikov