Objavljeno: 4. novembra, 2020

4. korespondenčna seja (od 04.11.2020 do 11.11.2020)

Dnevni red

 1. Predstavitev idejne zasnove, postopka izbire izvajalca in potrditev DIIP-a za izgradnjo novega vrtca
  DIIP – izgradnja novega vrtca
  idejna zasnova vrtca
 2. Odlok o ukinitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del – predlog za skrajšani postopek
 3. Odlok o ukinitvi Odloka o programu opremljanja na podlagi lokacijskega načrta za območje Šmartno-sever – Jeze – predlog za skrajšani postopek
 4. Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Odlok o urejanju javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 7. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – predlog za prvo branje
 8. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 9. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v Občini Litija in Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 10. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šmartno pri Litiji– predlog za prvo branje
 11. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča (v enoti urejanja prostora PO-58) Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča (v enoti urejanja prostora LB-22)
 12. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča (v enoti urejanja prostora PO-58)
 13. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2020 – 2021
 14. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2020-2024
 15. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020
 16. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 17. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
 18. Sprejem 3. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2020
  Dodatek k 3. spremembam Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2020