Objavljeno: 26. junija, 2018

21. redna seja (04.07.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 04.04.2018

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 – skrajšani postopek;  Popravek sklepov – dodatno na seji
 3. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 4. Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 5. Statut Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 6. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 20182019
 7. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018, sprejem sklepa o oprostitvi plačila komunalne takse za postavitev stojnic za potrebe volilne kampanje in o oprostitvi plačila uporabe Kulturnega doma v Šmartnem za potrebe vollnih shodov
 8. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Šmartno pri Litiji; Dopolnitev predloga sistemizacije – dodatno na seji
 9. Ukinitev javnega dobra
 10. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem ; 3. sprememba letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2018 – dodatno na seji
 11. Kadrovske zadeve: – Imenovanje Občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018-2020; – Imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
 12. Pobude in vprašanja svetnikov