Objavljeno: 27. marca, 2018

20. redna seja (04.04.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 06.02.2018

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
 3. Statut Občine Šmartno pri Litiji – delovno gradivo
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 6. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze – predlog za prvo branje
 8. Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
 10. Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025
 11. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
 12. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018
 13. Ukinitev javnega dobra
 14. Predstavitev idejnega projekta gradnje novega gasilskega doma PGD Šmartno
 15. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 16. Kadrovske zadeve:

– Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

– Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

– Imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

– Mnenje lokalne skupnosti kandidatu za direktorja Javnega zavoda Dom Tisje

17. Pobude in vprašanja svetnikov