Objavljeno: 10. oktobra, 2017

17. redna seja (18.10.2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 28.06.2017

Zapisnik 4. korespondenčne seje

Zapisnik 5. korespondenčne seje

Skrajšani zapisnik 4. izredne seje z dne 20.09.2017

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 – skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje (Kožlivc)
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje (Kožlivc)
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM-37 in del ŠM-36 – predlog za drugo branje
 7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembi meje med občinama Litija in Šmartno pri Litiji- predlog za prvo branje
 9. Oprostitev plačila dela komunalnega prispevka podjetju HERZ d.d. (točka dodana na seji)
 10. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2017/2018
 11. Predlog novih cen programa predšolske vzgoje
 12. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom Tisje (dodatno gradivo dodano na seji – Učinek uskladitve cen )
 13. Soglasje ustanovitelja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Litija
 14. Potrditev čistopisa družbene pogodbe Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
 15. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 16. Kadrovske zadeve:

– Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

– Imenovanje kandidata za Državni svet

– Imenovanje dveh elektorjev za volilno telo za volitve v Državni svet RS

17. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 16. redne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 4. korespondenčne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 5. korespondenčne seje

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 4. izredne seje