Objavljeno: 20. junija, 2017

16. redna seja (28. 06. 2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 17.05.2017

Zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o rebalansu proračuna občine Šmartno 2017 skrajšani postopek
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 4. Odlok o spremembi meje območij med naseljema Dvor in Mala Kostrevnica – predlog za drugo branje
 5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za drugo branje
 6. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoto urejanja ŠM_40 – predlog za drugo branje
 7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OLN Šmartno jug-del – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega načrta razvoja Občine Šmartno pri Litji – predlog za drugo branje
 10. Zaključni račun občine za leto 2016
 11. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 2017-2018
 12. Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču ŠMELC v Litiji
 13. Sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev
 14. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 15. Kadrovske zadeve:
  1. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
  2. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk
 16. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 17.05.2017

Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji