Objavljeno: 9. maja, 2017

15. redna seja (17.05.2017)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 14. redne seje

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave

2. Odlok o spremembi meje območij naselij Cerovica in Liberga – predlog za drugo branje

3. Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica – predlog za prvo branje

4. Odlok o ustanovitvi zavoda Pungrt – predlog za prvo branje

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Herz d.d.) – predlog za prvo branje

6. Odlok o programu opremljanja za občinski lokacijski načrt za območje Šmartno jug – del – predlog za prvo branje

7. Odlok o programu opremljanja za občinski lokacijski načrt za enoto urejanja ŠM-40 – predlog za prvo branje

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM-37 in del ŠM -36 – predlog za prvo branje

9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-25 – predlog za prvo branje

10. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

11. Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. za leto 2016

12. Poročilo o izvajanju in plan dela storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom Tisje

13. Sklep o ukinitvi javnega dobra

14. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem

15. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2016

16. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016

17. Nadaljevanje postopkov sprejemanja prostorskih aktov v zvezi z umestitvijo kamnoloma Kožlivc

18. Kadrovske zadeve:

  1. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
  2. Razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Bogenšperk
  3. Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk
  4. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda Bogenšperk
  5. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda GŠ Litija – Šmartno

19. Pobude in vprašanja svetnikov

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 14. redni seji

Dopis Nadzornega odbora občine