Obrazci za vloge

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 11. redni seji dne 26.02.2004  sprejel Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 30/04, dne 29.03.2004, v veljavo pa je stopil naslednji dan po objavi to je 30.03.2004. S sprejetjem novega odloka preneha veljati Pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS št. 101/99).

Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč namenjena novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod sledečimi pogoji:
– da je državljan RS in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan RS in ima stalno prebivališče v Občini Šmartno pri Litiji najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.

Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev na podlagi medsebojnega dogovora (glej vlogo).

Na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo lahko občinska uprava določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.

VIŠINA DENARNE POMOČI se oblikuje letno skladno z višino denarne pomoči po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se letno objavlja v Uradnem listu RS (v letu 2004 od uveljavitve odloka znaša denarna pomoč 56.010,00 sit)

Občina Šmartno pri Litiji nič več pisno ne obvešča staršev o možnosti uveljavljanja denarne pomoči za novorojenca.

Pravica do denarne pomoči  se uveljavlja na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu  najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva.

Vlogo lahko starši pridobijo  na Občini Šmartno pri Litiji v tajništvu, oz. na spletni strani www. smartno-litija.si. Vlogi je potrebno priložiti:

  • izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
  • potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
  • potrdilo o državljanstvu starša, ki uveljavlja pravico (osebna izkaznica ali potni list) in
  • številko vlagateljevega osebnega računa.