Javni pozivi in namere

Poziv k oddaji ne zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji poziva zainteresirane kupce k podaji ne zavezujočih ponudb za nakup nepremičnin navedenih v pozivu.

Poziv k oddaji nezavezujočih ponudb

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Objavljeno:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Namera o ustanovitvi služnosti

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1425, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 335/2, k.o. 1838 Litija.

namera o ustanovitvi služnosti

 

Potekli javni pozivi in namere

Arhiv javnih pozivov in namer