Javni razpisi, natečaji, naročila, dražbe, pozivi in namere

Filtriraj po vrsti razpisa:

 

Druga javna dražba za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 in sklepa 14. seje Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 15.3.2017, objavlja drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji

druga javna drazba_objava

DRUGA JAVNA DRAŽBA_ID znak 1847_1378_1_objava

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji – povabilo k oddaji ponudbe

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji objavlja Povabilo k oddaji ponudbe:

Koordiniranje športnih in kulturnih dejavnosti ter čiščenje prostorov v večnamenskem objektu – Dvorana Pungrt, Šmartno pri Litiji.

Vabimo vas, da na priloženih obrazcih pripravite vašo ponudbo za javno naročilo male vrednosti.

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe

NAKUP VOZILA-PREKUCNIK

Objavljeno:

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila.

Razpisna dokumentacija za nakup vozila – prekucnika

Razpisna dokumentacija za nakup vozila – prekucnika

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2017

Obrazec ukrep 1

Obrazec ukrep 2

Obrazec ukrep 3

Obrazec ukrep 4

 

Potekli razpisi