Javni razpisi, natečaji, naročila, dražbe, pozivi in namere

Filtriraj po vrsti razpisa:

 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

Objavljeno:

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, št. 102-001/2015 z dne 16.2.2018, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju: TAJNIK OBČINE« m/ž; Šifra DM B017801

objava razpisa_tajnik

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 26/17, 10/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

 Javni razpis 2018

Vloga

Druga javna dražba za prodajo nepremičnin

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/1075/1247/13 – ZDU-1G, 50/1490/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/201142/201224/201310/2014 in 58/16), Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 in sprejetih sklepov na 5. izredni seji Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z dne 20.12.2017, objavlja drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v Šmartnem pri Litiji.

druga javna drazba_nepremicnine

Javna dražba_slikovno gradivo_objava

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 , ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016-2020 (Uradni list RS, št. 38/16).

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020

Javni razpis 2018

Obrazec ukrep 1

Obrazec ukrep 2

Obrazec ukrep 3

Obrazec ukrep 4

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Objavljeno:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov

 

Potekli razpisi