Objavljeno: 1. marec, 2018

Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), v zadevi  javnega razpisa, št. 361-1/2017-2, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavlja prednostno listo upravičencev za najem neprofitnih stanovanj v občini Šmartno pri Litiji. Veljavnost prednostne liste je do 31.12.2018 oz. do objave novega javnega razpisa.

PREDNOSTNA LISTA 2018