Objavljeno: 22. avgust, 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obvestilo o pričetku zbiranja vlog v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, št. 844-20/2017-103-DGZR, z dne 17.08.2017.

Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08) se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v prilogi 5, če je uničene čez 30 odstotkov običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer se oceni po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Vse oškodovance pozivamo, da vloge oddajo najkasneje do 1. 9. 2017 do 13. ure na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

Oškodovanci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo na Občini Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji ter spletni strani občine: https://smartno-litija.si/.

Priloge:

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

Obrazec_2_suša 2017 ŠMARTNO PRI LITIJI

Obrazec_2_suša 2017 ŠMARTNO PRI LITIJI

Dodaten_list_obrazca_2 ŠMARTNO PRI LITIJI

Dodaten_list_obrazca_2 ŠMARTNO PRI LITIJI

Priloga 5 – seznam kmetijskih pridelkov