Objavljeno: 3. 4. 2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

Občina Šmartno pri Litiji objavlja

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih  plakatnih mest za izvedbo ponovne volilne kampanje za  zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

 

Objavljeno: 29. 3. 2018

Javno naročilo – Izgradnja pločnika do pokopališča Šmartno

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija

29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1C-popis del

29. 3. 2018 IZGRADNJA PLOČNIKA-JR_faza 1A-popis del

1x_tloris pločnika G-03_26

3x_tloris temeljev G-02_25

4x_vzdolžni in prečni prerezi G-04_27

4x_zakoličba konzole in pločnika G-06_21

4x_zakoličba temeljev in zidu G-05_20

armatura konzole na zidu G-11_43

armatura pločnika G-12_44

armatura temeljev G-9_41

armatura zidu G-10_42

detajl ograje G-13_47

Šmartno – Reka – tloris mostu_62

Šmartno – Reka – vzdolžni profil mostu_64

Šmartno – Reka -prečni profil mostu_63

Narocnik_ESPD-IZGRADNJA PLOČNIKA DO POKOPALIŠČA ŠMARTNO

Rok razpisa: Monday, 16. 4. 2018 ob 10:00

Objavljeno: 27. 3. 2018

20. redna seja (04.04.2018)

Dnevni red

Skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 06.02.2018

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
 3. Statut Občine Šmartno pri Litiji – delovno gradivo
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšani postopek
 5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 6. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever – Jeze – predlog za prvo branje
 8. Zaključni račun proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2017
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
 10. Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025
 11. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
 12. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2018
 13. Ukinitev javnega dobra
 14. Predstavitev idejnega projekta gradnje novega gasilskega doma PGD Šmartno
 15. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
 16. Kadrovske zadeve:

– Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

– Imenovanje nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti

– Imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

– Mnenje lokalne skupnosti kandidatu za direktorja Javnega zavoda Dom Tisje

17. Pobude in vprašanja svetnikov

 

Objavljeno: 26. 3. 2018

POPOLNA ZAPORA CEST

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bosta od 27. 3. 2018, do zaključka del, predvidoma 31. 5. 2018, zaprta dela lokalnih cest  208301-Kopačija-Gabrska Gora-Moravče (od Poljan pri Primskovem do križišča za Gabrsko Goro) in 208202-Razbore-Jež.V.-Poljane na območju križišča z Gabrsko Goro.

Cesti bosta zaprti zaradi modernizacije cestišča.

Uporabnike prosimo za razumevanje.

Objavljeno: 16. 3. 2018

Zimske razmere – obvestilo

Občina Šmartno pri Litiji si v zimskem času, skupaj s pristojnimi službami, prizadeva zagotavljati prevoznost vozišč. V primerih močnega sneženja in ob dejstvu da je cestno omrežje močno razvejano in obsežno, vsi odseki ne morejo biti optimalno vzdrževani.

Naprošamo voznike, predvsem tiste, ki uporabljajo ceste v višje ležečih predelih občine, da se na zimske razmere, predvsem v prihodnjih dneh, ko snežne padavine niso običajen pojav, ustrezno pripravijo (zimske pnevmatike, snežne verige).

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica), opremljena s predpisano zimsko opremo.

Rok, do katerega morajo vsa motorna vozila v skladu z veljavno zakonodajo obvezno uporabljati zimsko opremo, je resda 15. marec, a glede na to, da se v naslednjih dneh obetajo zimski pogoji na cestah, svetujemo vsem voznikom uporabo zimske opreme.

“Zimske opreme nimamo samo zaradi zakonske obveze, temveč zaradi prilagoditve vremenu, temperaturi, pogojem na cestah in seveda zaradi prometne varnosti. Če so razmere na cesti zimske, pa je potrebno opremo uporabljati tudi po  zakonsko predpisanim datumom.”

 

 

Objavljeno: 12. 3. 2018

Spremembe evidentiranja nepremičnin – poziv lastnikom k čimprejšnji ureditvi podatkov

22. februarja so pričele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.

https://skupnostobcin.si/tedenske-novice/tedenske-novice-sos-st-10-2-3-2018-9-3-2018/?utm_source=bilten&utm_medium=email&utm_campaign=tednik#ext-15

Objavljeno: 1. 3. 2018

Prednostna lista upravičencev za najem neprofitnih stanovanj

Občina Šmartno pri Litiji na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 2. odstavka 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), v zadevi  javnega razpisa, št. 361-1/2017-2, za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavlja prednostno listo upravičencev za najem neprofitnih stanovanj v občini Šmartno pri Litiji. Veljavnost prednostne liste je do 31.12.2018 oz. do objave novega javnega razpisa.

PREDNOSTNA LISTA 2018

 

Objavljeno: 23. 2. 2018

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17)  objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018.

Javni razpis 2018

Razpisna dokumentacija

 

Rok razpisa: Friday, 23. 3. 2018 ob 0:00